หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : เพลงไทยสากล
ปีที่ได้รับ : 2558
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่จังหวัดชัยนาท สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาโทสาขาวิชา Ceramic Art จาก University of Hawaii U.S.A. ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับทุนต่าง ๆ จากหลายสถาบัน เช่น ได้รับทุน East – West Center ไปศึกษาวิชา Ceramics ที่ University of Hawaii U.S.A เป็นต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์นาคบัว มีผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาหลากหลาย ส่วนใหญ่รูปทรงงานศิลปะได้แรงบันดาลใจการสร้างผลงานแบบอิงธรรมชาติเช่น ใบไม้กิ่งไม้ ต้นหญ้า เมล็ดพืช รวมทั้งสัจธรรมต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว จึงทําให้ผลงานเน้นความงามตามธรรมชาติของ พื้นผิวที่แสดงอยู่ในผลงาน โดยมีลักษณะเด่น คือการเคลือบด้วยขี้เถ้าพืชให้ความรู้สึกสงบเงียบ สง่างาม ซ่อนความขลัง (Mystic) จึงส่งผลให้ชิ้นงานมีชีวิต (Spirit) และเป็นชีวิตที่ไม่มีวันตาย เหนือกว่านั้น เคลือบขี้เถ้าพืชกลุ่มสีเขียว (Celadon) ยังกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดจินตภาพ (Image) ของความบริสุทธิ์ ในความเป็นธรรมชาติของการเคลือบได้อย่างชัดเจน คุณลักษณะต่างๆ นี้หาได้ยากในการเคลือบชนิดอื่น ๆ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์นาคบัว ได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองส่วนผสมของเนื้อดินปั้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา และได้ออกแบบเครื่องผสมดินเหนียวให้เหมาะสมกับ สภาพของวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย อีกทั้งได้คิดค้นเตาเผาเซรามิคแบบต่อเนื่อง (Periodic) ชนิดทางเดินลมร้อนลง (Downdraught) และใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงขึ้นเป็นเตาแรก ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเรื่อง เคลือบขี้เถ้าพืชคือใช้ขี้เถ้าพืชและวัตถุดิบในประเทศไทย พร้อมทั้งแนะนําวิธีที่จะไม่ทําให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่า เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ได้ผลดีรวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จนได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปีซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบแก่นักออกแบบไทย ผู้มีประสบการณ์ระดับสูงที่มีผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า ๒๐ ปีเป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณูปการแก่วงการออกแบบ สังคมและประเทศชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัวจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโทสาขาวิชา Ceramic Art University of Hawaii U.S.A
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
นักออกแบบแห่งปี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th