หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเพ็ญศรี เคียงศิริ

ชื่อ : นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2560
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ เกิดวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่จังหวัดนราธิวาส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด (Physiotherapy) จาก Royal Melbourne Hospital และ Melbourne University ประเทศออสเตรเลีย นางเพ็ญศรี เคียงศิริ เป็นที่รู้จักในนามปากกา “นราวดี” เริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษ มีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ สารคดี บทกวี และงานแปล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนหลายร้อยชิ้น โดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า ๕๐ เรื่อง ฟ้าใกล้ทะเลกว้าง และฟ้าสางที่กลางใจ ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ นวนิยายหลายเรื่องถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เช่น นางอาย และรักเกิดในตลาดสด ซึ่งสร้างซ้ำหลายครั้ง นวนิยายของนางเพ็ญศรี เคียงศิริ มีหลายแนว เช่น นวนิยายรัก นวนิยายชีวิตครอบครัว นวนิยายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นวนิยายตลก นวนิยายแนวเหนือจริง ฯลฯ จุดเด่นของงานเขียน คือ การสร้างความบันเทิงแก่ผู้อ่านไปพร้อมกับการให้ความรู้และข้อคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรักในครอบครัว การดำรงตนในสังคม ความภาคภูมิใจในแผ่นดินถิ่นเกิด การพึ่งตนเอง ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของคนไทย คนจีน คนมุสลิม ซึ่งเป็นคนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ของไทย แม้จะเป็นภาพอดีตแต่ก็เตือนสติให้คนปัจจุบันได้ตระหนักถึงการสร้างสังคมที่สงบและสันติสุข นอกจากสร้างสรรค์งานเขียนและงานแปลอย่างสม่ำเสมอแล้ว นางเพ็ญศรี เคียงศิริ ได้ทำงาน เพื่อประโยชน์ต่อวงวรรณกรรม โดยเฉพาะในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังทำงานให้องค์กรสาธารณกุศลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากภาครัฐและเอกชนหลายรางวัล นางเพ็ญศรี เคียงศิริ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th