หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายหะมะ แบลือแบ

ชื่อ : นายหะมะ แบลือแบ
สาขา : ศิลปะการแสดง
สาขาย่อย : การแสดงพื้นบ้าน
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นายหะมะ แบลือแบ เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ที่จังหวัดยะลา สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ ๔ กรมการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา และ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เริ่มต้นทำงานด้วยการรับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปุแหล) อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว นายหะมะ แบลือแบ เป็นศิลปินดิเกร์ฮูลู ได้มีโอกาสเห็นปู่แสดงมาตั้งแต่เด็ก ๆ ประกอบกับ ปู่ให้การสนับสนุนและถ่ายทอดการแสดงให้ เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี เริ่มมีความคิดว่า การแสดงดิเกร์ฮูลูเป็นศิลปะการแสดงที่ควรอนุรักษ์ พออายุย่าง ๑๖ ปี เริ่มมีความสนใจดิเกร์ฮูลู มักจะติดตามคุณปู่ไปศึกษา และเรียนรู้ทุกครั้ง จนมีความสามารถแสดงดิเกร์ฮูลูได้ เมื่ออายุ ๒๑ ปี จึงชวนเพื่อน ๆ ในหมู่บ้านที่สนใจจัดตั้งคณะดิเกร์ฮูลูรุ่นใหม่ ชื่อว่า คณะมะลูกทุ่ง และเป็นหัวหน้าคณะที่มีอายุน้อยที่สุด ได้แสดงบนเวที เป็นครั้งแรกด้วยท่วงท่าร้องรำที่แปลกไปจากการแสดงของคณะอื่นๆ โดยนำเพลงไทยลูกทุ่งมาขับร้องในทำนองเพลงพื้นเมืองมลายู นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คณะดิเกร์ฮูลูมะลูกทุ่ง ก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะมะ ยะหา เพื่อต้องการให้อำเภอยะหาเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ผลงานการแสดงที่โดดเด่น คือ การสอดแทรกสาระความรู้เข้าไปกับการแสดงและผสมผสานการขับร้องภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่นด้วยจังหวะที่รวดเร็วทันสมัย สามารถสื่อสร้างความเข้าใจ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้บรรจุเรื่องการแสดงดิเกร์ฮูลู เข้าไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน จากนั้น ได้มีโอกาสเข้าไปจัดทำหลักสูตรการแสดงดิเกร์ฮูลูและสอนในสถานศึกษาหลายแห่ง นายหะมะ ใช้ดิเกร์ฮูลูเป็นสื่อในการพัฒนาชาวไทยมุสลิมโดยการสร้างสรรค์ความสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ หลักการดังกล่าว มีความโดดเด่นกว่าคณะอื่น โดยเฉพาะทางด้านเนื้อหามีทั้งอรรถรสและสารประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากความสามารถได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดยะลา ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๒ ด้านศิลปกรรม (การแสดงดิเกร์ฮูลู) และประธานชมรมดิเกร์ฮูลูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบัน นายหะมะเป็นวิทยากรตามโรงเรียนต่าง ๆ และยังสร้างสรรค์ผลงานเพลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ นายหะมะ แบลือแบ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน - ดิเกร์ฮูลู) พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th