หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย

ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษเรืองอุไร กุศลาสัย
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นางเรืองอุไร กุศลาสัย เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ จบการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนวัฒนธรรมสัมพันธ์จากรัฐบาลอินเดียไปศึกษาภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี และวัฒนธรรมอินเดียโบราณ ที่มหาวิทยาลัยฮินดูพาราณสี ได้รับประกาศนียบัตรภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดี เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม เกษียณอายุราชการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร นางเรืองอุไร กุศลาสัย เริ่มเขียนหนังสือในช่วงที่เข้ารับราชการใหม่ๆ ได้เขียนเรื่อง “ญี่ปุ่น-ไทยผูกพันพันธมิตร” ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ร่วมงานกับนายกรุณา กุศลาสัย (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๖) แปล มหากาพย์พุทธจริต เป็นภาษาไทย หลังจากนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันในนามปากกา กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย อีกหลายเรื่อง เช่น เมฆทูต ของ กาลิทาส และคีตาญชลี ของ รพินทรนาถ ฐากุร นอกจากสร้างผลงานร่วมกับนายกรุณาแล้ว นางเรืองอุไร กุศลาสัย มีผลงานสร้างสรรค์ในนามของตนอีก ๕ ประเภท ได้แก่ งานแปลและงานนิพนธ์เกี่ยวกับภารตวิทยา กวีนิพนธ์และประวัติเพลง ตำรา คู่มือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมของชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสียงร้องทำนองเสนาะ เพลงกล่อมลูก และเพลงต่างๆ ตลอดจนผลงานในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ ผลงานนิพนธ์เหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ นางเรืองอุไร กุศลาสัย สร้างสรรค์งานแปลและงานแต่งอย่างต่อเนื่องกว่า ๕ ทศวรรษ ผลงานดังกล่าวเปิดประตูสู่โลกวรรณกรรมของอินเดีย และเปิดพรมแดนความรู้เรื่องภารตวิทยาแก่ผู้อ่านชาวไทย นับเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าต่อวงวรรณกรรมและวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง แทบทุกเล่มได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ใช่เพียงเพราะการคัดเลือกต้นฉบับที่เป็นผลงานชิ้นเอกของนักเขียนและกวีคนสำคัญของอินเดีย หากแต่เป็นเพราะการแปลที่ถอดความครบถ้วนถูกต้อง และใช้ภาษาไทยที่ไพเราะ สละสลวย ใช้วงศัพท์วรรณคดีที่มีความหมายรุ่มรวยล้ำลึก ตลอดจนแต่งเป็นร้อยกรองไทย หรือใช้ร้อยแก้วที่มีท่วงทำนอง ลีลาราว บทกวี ผลงานนิพนธ์ของนางเรืองอุไร กุศลาสัย จึงทรงคุณค่าอย่างยิ่งในวงวรรณคดีไทย นางเรืองอุไร กุศลาสัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th