หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นายธัญญา สังขพันธานนท์ นามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา เกิดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่จังหวัดพัทลุง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างทำงานเป็นอาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งหลายวาระ ปัจจุบันได้รับการต่ออายุราชการหลังเกษียณให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายธัญญา สังขพันธานนท์ เริ่มเติบโตทางความคิดหลังเกิดเหตุการณ์ “๑๔ ตุลา” จากการอ่านวรรณกรรมจำนวนมาก จึงปรารถนาจะเขียนหนังสือบอกเล่าความคิดของตน เรื่องสั้นชื่อ “ความตายของปัญญาชน” เป็นเรื่องแรก หลังจากนั้นเขียนเรื่องสั้นส่งประกวดในเวทีต่างๆ และมักได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกชื่อ ก่อกองทราย ในนามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. ๒๕๓๐ จากนั้นมีหนังสือรวมเรื่องสั้น นวนิยาย หนังสือรวมบทกวีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผลงานเรื่องสั้นหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครเวทีด้วย งานเขียนของไพฑูรย์ ธัญญา เป็นวรรณกรรมวิพากษ์สังคม ไพฑูรย์นำเสนอภาพความเป็นจริงของชีวิตคนเล็กคนน้อยในท้องถิ่นชนบทของไทย และมุ่งกระตุ้นให้ผู้อ่านมีจิตสำนึกต่อสังคมส่วนรวม หลายเรื่องเสียดสีวิพากษ์สังคมอย่างรุนแรง แต่ด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ กอปรกับอารมณ์ขันเชิงเสียดเย้ย ทำให้แฝง นัยความหมายที่แยบยลและคมคาย ตลอดเวลาเกือบ ๔ ทศวรรษ ผลงานของไพฑูรย์แสดงให้เห็นพัฒนาการของกลวิธีการเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะไปพร้อมกับทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย ประเด็นที่หนักแน่น การเดินเรื่องกระชับ และภาษาวรรณศิลป์ สมกับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ทำให้ผลงานของไพฑูรย์ ธัญญา ชวนอ่านชวนขบคิด และเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมร่วมสมัยที่ให้ภาพคมชัด นอกจากบทบาทในฐานะนักเขียนนายธัญญา สังขพันธานนท์ ยังเป็นนักวิชาการได้เขียนตำราทฤษฎีวรรณกรรมและหนังสือรวมบทความวิชาการซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง และเป็น ผู้อุทิศตน บ่มเพาะ ปลูกฝัง สร้างนักอ่านและนักเขียนซึ่งเป็นเยาวชน ด้วยการทำโครงการค่ายวรรณกรรมสัญจร ซึ่งประสบผลสำเร็จยาวนานถึง ๒๕ ปี และเป็นต้นแบบให้แก่ค่ายวรรณกรรมอื่นๆ นายธัญญา สังขพันธานนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th