หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่จังหวัดชัยนาท สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนิมิตศึกษา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาจิตรกรรมสากล จากโรงเรียนเพาะช่างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ และระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เป็นกวีผู้มีผลงานทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองสืบเนื่องอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลากว่าสามทศวรรษ ผลงานมีลักษณะสร้างสรรค์และโดดเด่นในเชิงวรรณศิลป์ ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา และความคิดกวีนิพนธ์ของศักดิ์สิริมีทั้งประเภทที่มีฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์ มีทั้งที่ดำเนินตามขนบและต่างจากขนบดั้งเดิม โดดเด่นด้วยการสรรคำที่เรียบง่ายแต่มีลีลาและจังหวะที่เป็นอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ลำนำเฉพาะตน อันทรงพลังสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อให้กระทบใจและเร้าความคิดผู้อ่าน ด้านเนื้อหา ศักดิ์สิริมักนำเสนอประสบการณ์รอบตัวโดยตั้งคำถามให้ผู้อ่านคิดพิเคราะห์ถึงความหมายที่ซับซ้อนของภาพที่เห็นด้วยตา ศักดิ์สิริสามารถถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่ายผ่านบุคคลและสถานการณ์สมมติ มักนำเสนอผ่านมุมมองของเด็กที่ใสซื่อบริสุทธิ์แต่แฝงอารมณ์ขันเพื่อสื่อความหมายให้ “พิเคราะห์โลกภายนอกและพินิจโลกภายใน” บทกวีจึงมีความลุ่มลึก สามารถตีความหมายได้หลายระดับตามระดับความรับรู้และประสบการณ์ของผู้อ่าน งานเขียนส่วนใหญ่นำเสนอภาพสังคมร่วมสมัยที่วิถีชีวิตผู้คนอาจเลื่อนไหลไปตามกระแสสังคมจนวัตถุครอบงำจิตวิญญาณและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผลงานส่วนหนึ่งจึงได้รับคัดเลือกเป็นแบบเรียนในระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา กวีนิพนธ์ของศักดิ์สิริยังโดดเด่นด้วยลักษณะประสานศิลป์โดยใช้ศักยภาพด้านดนตรีและจิตรกรรมในการนำเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบหนังสือและสื่อร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ การอ่านขับขานบทกวีประกอบการแสดงดนตรี ทำให้กวีนิพนธ์ของศักดิ์สิริสามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน อันเป็นการสืบสานและสร้างสรรค์พลังของกวีนิพนธ์ไทยในสังคมร่วมสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th