หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายคำพูน บุญทวี

ชื่อ : นายคำพูน บุญทวี
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
คำประกาศเกียรติคุณ
นายคำพูน บุญทวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๑ ณ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร (ขณะนั้นเป็นตำบลทรายมูล อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี) บิดาชื่อนายสนิท มารดาชื่อนางลุน ประกอบอาชีพทำนา นายคำพูน บุญทวี เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปี มีทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย สารบันเทิงและสารคดี โดยใช้นามจริงคือ “ คำพูน บุญทวี ” เป็นหลัก มีนามปากกาอื่น ๆ บ้าง แต่ไม่มากนัก เขาสร้างเรื่องจากประสบการณ์จริง และจากการศึกษาหาความรู้ด้วยการอ่านอย่างมุมานะ เรื่องสั้นเรื่องแรก “ นิทานลูกทุ่ง ” ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เป็นนักเขียนประจำนิตยสารดังกล่าว จึงยึดอาชีพนักเขียนตั้งแต่บัดนั้นจนปัจจุบัน คำพูน บุญทวี เกิดในภาคอีสาน ไปทำงานเป็นครูอยู่ภาคใต้และเคยเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำหลายแห่ง อาศัยประสบการณ์สร้างสรรค์งานววรณศิลป์ โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นคนแรก ๆ จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบของนักเขียนรุ่นต่อมา ผลงานของคำพูน บุญทวี สะท้อนภาพชีวิตชาวบ้านชนบทโดยเฉพาะภาคอีสานถิ่นเกิด นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน มนุษย์ ๑๐๐ คุก และนายฮ้อยทมิฬ ได้สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากแก่คำพูน บุญทวี มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครวิทยุโทรทัศน์หลายครั้งออกเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ คำพูน บุญทวี เป็นปราชญ์ท้องถิ่นผู้ชี้ให้ปัญหาและทางออกของสังคมอีสาน โดยบูรณาการ ความรู้ ความคิด อารมณ์ขัน มนุษยธรรม คุณธรรมและประสบการณ์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน วรรณกรรมของ คำพูน บุญทวี เป็นแนว “ สีสันท้องถิ่น ” ที่แสดงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นออกมาได้อย่างลุ่มลึกชัดเจนในเชิงวรรณศิลป์ ที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านต่าง ๆ และยังให้ความบันเทิง ความเร้าใจ ชวนติดตามทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย นับเป็นสื่อทางปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เรื่องรากเหง้าทางสังคมและถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งมีคุณประการต่อประวัติวรรณกรรมสมัยใหม่ของไทยเป็นอย่างยิ่ง นายคำพูน บุญทวี จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายปรีชาบัณฑิต
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทรายมูล
มัธยมศึกษาปีที่๑-๒ โรงเรียนสุรเวชวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่๓-๔ โรงเรียนอรุณศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๖ ครูใหญ่ภาคภาษาไทย โรงเรียนจุ่งฮั้ว
๒๔๙๒ ครูพิเศษมูล(พ.)
๒๔๙๓ ครูใหญ่ โรงเรียนสุไหงมูโซะ
๒๔๙๐ รับราชการครู โรงเรียนบ้านควนขัน
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำระนอง
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำสุราษฎร์
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำพัทลุง
วิทยากร
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำปากพนัง
๒๕๑๕ นักเขียน
๒๕๔๓ หมู่บ้าน เค. ซี. การ์เด้นโฮม
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๓ รับการจัดงานเชิดชูเกียรติ
๒๕๔๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๒ ได้รับยกย่องเป็น "นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ"
๒๕๓๔ เกียรติบัตรยกย่อง ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม
๒๕๒๒ รางวัลวรรณคดีสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
๒๕๑๙ รางวัลนวนิยายดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๐ รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th