หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายคำพูน คำพูน

ชื่อ : นายคำพูน คำพูน
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2544
คำประกาศเกียรติคุณ
นายคำพูน บุญทวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๑ ณ บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร (ขณะนั้นเป็นตำบลทรายมูล อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี) บิดาชื่อนายสนิท มารดาชื่อนางลุน ประกอบอาชีพทำนา นายคำพูน บุญทวี เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปี มีทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย สารบันเทิงและสารคดี โดยใช้นามจริงคือ “ คำพูน บุญทวี ” เป็นหลัก มีนามปากกาอื่น ๆ บ้าง แต่ไม่มากนัก เขาสร้างเรื่องจากประสบการณ์จริง และจากการศึกษาหาความรู้ด้วยการอ่านอย่างมุมานะ เรื่องสั้นเรื่องแรก “ นิทานลูกทุ่ง ” ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เป็นนักเขียนประจำนิตยสารดังกล่าว จึงยึดอาชีพนักเขียนตั้งแต่บัดนั้นจนปัจจุบัน คำพูน บุญทวี เกิดในภาคอีสาน ไปทำงานเป็นครูอยู่ภาคใต้และเคยเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำหลายแห่ง อาศัยประสบการณ์สร้างสรรค์งานววรณศิลป์ โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นคนแรก ๆ จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบของนักเขียนรุ่นต่อมา ผลงานของคำพูน บุญทวี สะท้อนภาพชีวิตชาวบ้านชนบทโดยเฉพาะภาคอีสานถิ่นเกิด นวนิยายเรื่อง ลูกอีสาน มนุษย์ ๑๐๐ คุก และนายฮ้อยทมิฬ ได้สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากแก่คำพูน บุญทวี มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครวิทยุโทรทัศน์หลายครั้งออกเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ คำพูน บุญทวี เป็นปราชญ์ท้องถิ่นผู้ชี้ให้ปัญหาและทางออกของสังคมอีสาน โดยบูรณาการ ความรู้ ความคิด อารมณ์ขัน มนุษยธรรม คุณธรรมและประสบการณ์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน วรรณกรรมของ คำพูน บุญทวี เป็นแนว “ สีสันท้องถิ่น ” ที่แสดงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นออกมาได้อย่างลุ่มลึกชัดเจนในเชิงวรรณศิลป์ ที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านต่าง ๆ และยังให้ความบันเทิง ความเร้าใจ ชวนติดตามทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย นับเป็นสื่อทางปัญญาในกระบวนการเรียนรู้เรื่องรากเหง้าทางสังคมและถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งมีคุณประการต่อประวัติวรรณกรรมสมัยใหม่ของไทยเป็นอย่างยิ่ง นายคำพูน บุญทวี จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๓-๔ โรงเรียนอรุณศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่๑-๒ โรงเรียนสุรเวชวิทยาลัย
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทรายมูล
๒๔๘๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสายปรีชาบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
วิทยากร
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำปากพนัง
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำพัทลุง
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำสุราษฎร์
ผู้คุมนักโทษในเรือนจำ เรือนจำระนอง
๒๔๙๐ รับราชการครู โรงเรียนบ้านควนขัน
๒๔๙๒ ครูพิเศษมูล(พ.)
๒๔๙๓ ครูใหญ่ โรงเรียนสุไหงมูโซะ
๒๔๙๖ ครูใหญ่ภาคภาษาไทย โรงเรียนจุ่งฮั้ว
๒๕๑๕ นักเขียน
๒๕๔๓ หมู่บ้าน เค. ซี. การ์เด้นโฮม
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๙ รางวัลนวนิยายดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๐ รับรางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๒ รางวัลวรรณคดีสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
๒๕๓๔ เกียรติบัตรยกย่อง ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม
๒๕๔๒ ได้รับยกย่องเป็น "นักเขียนช่อการะเกดเกียรติยศ"
๒๕๔๓ รับการจัดงานเชิดชูเกียรติ
๒๕๔๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • ลูกอีสาน
 • มนุษย์ ๑๐๐ คุก
 • เลือดอีสาน ๑
 • นายฮ้อยทมิฬ
 • ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้
 • ลูกลำน้ำโขง
 • มนต์รักแม่น้ำชี
 • อาถรรพ์เสียงแคน
 • สัตว์และแมลงที่คนอีสานกิน
 • ตะรางบันเทิง
 • คำให้การของคนคุก
 • ห้องมืด
 • นักโทษหญิงอยู่ได้อย่างไร
 • นักโทษออกนอกคุกได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
 • วิธีสอบสวนนักโทษ
 • วิธีรีดและไถในคุก
 • นรกหนาวในเยอรมัน
 • คำพูนกลัวตาย
 • เล่าขานตำนานผี
 • ตำนานรักลูกปักษ์ใต้
 • ทุ่งกุลา อาถรรพณ์
 • นมอีเขียวขึ้นราคา
 • นักฆ่าลูกทุ่ง
 • นักเลงตราควาย
 • นักเลงริมฝั่งโขง
 • ฟ้าสั่งให้เกิดมาสู้
 • หมู่บ้านตกเขียว
 • ปราชญ์อีสาน
 • เกร็ดประวัติศาสตร์อีสาน ผีบ้า ผีบุญ
 • มนต์รักสาวอีสาน
 • บ้านน้อยในโพรงไม้
 • นายหน้า แมงดา อาโก โสเภณีเด็ก
 • สาวเอยอย่าเดินคนเดียว
 • เสียงกระซิบจากโซ่ตรวน
 • ผมข่มขืนจริง แต่ไม่ได้ชำเรา
 • เพชฌฆาตผู้ฆ่าคนไม่ผิดกฎหมาย
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th