หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช

ชื่อ : รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสนอ นิลเดช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดสระบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๘ เริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีที่คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปฏิบัติราชการมาตลอดจนเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ และได้รับการว่าจ้างปฏิบัติราชการต่อในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จนถึงปัจจุบัน นายเสนอ นิลเดช ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย บนพื้นฐานความรักและความสนใจจากการเยนรื้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย วิจิตรศิลป์ ตลอดจนระเบียบแบบแผนทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวนำมาสู่การใช้เป็นหลักคิดในการรังสรรค์ผลงานขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในเชิงความงดงาม ประโยชน์ใช้สอย และความหมายทางเชิงคติ – สัญลักษณ์ เช่นงานออกแบบพระอุโบสถ – พระมณฑปวัดสะแล่ง พระอุโบสถวัดบึงทองหลาง กรุงเทพ ฯลฯ ซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนทางคุณค่าและแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นทางด้านวิชาการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเยาวชนทั้งในมิติด้านการเสริมองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างความรัก ความรู้สึกหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างสัมฤทธิผล ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยนี้ นายเสนอ นิลเดช จึงได้รับการยกย่องเกียรติคุณเสมอมา เช่นประกาศเชิดชูเกียรติด้าน “สถาปัตยกรรมไทย” ประเภทปูชนียบุคคล รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่น และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยายเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะกรมศิลปากร อาทิ อนุกรรมการบูรณะบุษบกประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในโอกาสคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี กรรมการที่ปรึกษาและจัดทำแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ อันถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อการพัฒนา สืบสาน สืบทอด และการอนุรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านการทุ่มเทอุทิศตนมาโดยตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน นับเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยึดเป็น “ต้นแบบ” อย่างยิ่ง นายเสนอ นิลเดช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th