หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช

ชื่อ : รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเสนอ นิลเดช เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดสระบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๐๘ เริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรีที่คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปฏิบัติราชการมาตลอดจนเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ และได้รับการว่าจ้างปฏิบัติราชการต่อในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จนถึงปัจจุบัน นายเสนอ นิลเดช ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย บนพื้นฐานความรักและความสนใจจากการเยนรื้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย วิจิตรศิลป์ ตลอดจนระเบียบแบบแผนทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวนำมาสู่การใช้เป็นหลักคิดในการรังสรรค์ผลงานขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในเชิงความงดงาม ประโยชน์ใช้สอย และความหมายทางเชิงคติ – สัญลักษณ์ เช่นงานออกแบบพระอุโบสถ – พระมณฑปวัดสะแล่ง พระอุโบสถวัดบึงทองหลาง กรุงเทพ ฯลฯ ซึ่งแต่ละชิ้นงานล้วนทางคุณค่าและแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นทางด้านวิชาการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเยาวชนทั้งในมิติด้านการเสริมองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างความรัก ความรู้สึกหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างสัมฤทธิผล ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทยนี้ นายเสนอ นิลเดช จึงได้รับการยกย่องเกียรติคุณเสมอมา เช่นประกาศเชิดชูเกียรติด้าน “สถาปัตยกรรมไทย” ประเภทปูชนียบุคคล รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่น และได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนบรรยายเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะกรมศิลปากร อาทิ อนุกรรมการบูรณะบุษบกประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในโอกาสคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี กรรมการที่ปรึกษาและจัดทำแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ อันถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อการพัฒนา สืบสาน สืบทอด และการอนุรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านการทุ่มเทอุทิศตนมาโดยตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน นับเป็นปูชนียบุคคลที่ควรยึดเป็น “ต้นแบบ” อย่างยิ่ง นายเสนอ นิลเดช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th