หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางลาวัณย์ อุปอินทร์

ชื่อ : นางลาวัณย์ อุปอินทร์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นางลาวัณย์ อุปอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. ๒๕๐๒ เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ย้ายไปสังกัดภาควิชาศิลปประยุกต์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. ๒๕๓๘ นางลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นศิลปินและนักวิชาการที่มีชีวิตเรียบง่าย งดงาม มีความเข้าใจลึกซึ้ง ในเรื่องศิลปะ เป็นศิลปินที่สนใจเรื่องราวและเนื้อหาของคน มีความชำนาญในการเขียนภาพเหมือนบุคคล เป็นพิเศษ ได้เขียนภาพบุคคลสำคัญ ๆ ไว้จำนวนมาก อาทิ นายชวน หลีกภัย นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นต้น จนเป็นที่ยอมรับในสังคมและวงการศิลปะ และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานรับใช้ในการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ส่วนพระองค์และพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในตำหนักต่าง ๆ อาทิ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นครูที่เสนอความรู้ ความคิดทางด้านศิลปะต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ร่วมเคลื่อนไหวในกลุ่มแนวร่วมศิลปินและกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมและการเมือง ทำให้เป็นศิลปินที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงสังคมของศิลปะและการเมือง กระทั่งได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินเกียรติยศทัศนศิลป์ดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม (รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง”) ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นางลาวัณย์ อุปอินทร์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ
8 วอยวังเดิม 3 แขวงบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพ+(8 วอยวังเดิม 3 แขวงบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพ)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th