หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางคำสอน สระทอง

ชื่อ : นางคำสอน สระทอง
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ
ปีที่ได้รับ : 2559
คำประกาศเกียรติคุณ
นางคำสอน สระทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับปริญญาศิลปะศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาช่างออกแบบประยุกต์ศิลป์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ นางคำสอน สระทอง เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้านการทอผ้าแพรวา จนกระทั่ง เกิดความเชี่ยวชาญและได้พัฒนารูปแบบลวดลายให้สวยงามทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยนิยม สามารถประดิษฐ์ลวดลายได้อย่างประณีตงดงาม ได้คิดลวดลายผ้า ค้นลวดลายผ้าแพรวารูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มเติม ตามจินตนาการ อีกทั้งยังได้คิดประดิษฐ์รูปแบบการทอผ้าที่เรียกว่า “เขาลาย หรือ ตะกรอลาย” เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการประดิษฐ์ลวดลายแพรวาให้สามารถทอเป็นแบบเดียวกันอย่างเป็นระบบทั้งผืน นับเป็นมิติการทอผ้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค นางคำสอน สระทองได้เป็นผู้นำกลุ่มทอผ้าไหมแพรวานำผ้าไหมแพรวายาวที่สุดในโลก ๙๙ เมตร ๖๐ ลาย ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผ้าไหมแพรวาขนาดหน้ากว้างพิเศษ ๘๐ เซนติเมตร ความยาว ๙ เมตร จำนวน ๑๐ ลาย รวม ๔๓ แถว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย จากผลงานการทอผ้าที่โดดเด่นสำนักพระราชวังได้มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครูสอนการทอผ้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม กิ่งอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ทำหน้าที่สอนการทอผ้า ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นครูภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งทำหน้าที่วิทยากร ที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มพัฒนาผ้าไหมแพรวาของบ้านโพนอีกด้วย มีผลงานได้รับรางวัล เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มทอผ้าไหมดีเด่น ประเภทผ้าไหม ทอ ๔ - ๘ เส้น จากคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้าแพรวา) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นางคำสอน สระทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ทอผ้า) พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th