หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอัศศิริ ธรรมโชติ

ชื่อ : นายอัศศิริ ธรรมโชติ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2543
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอัศศิริ ธรรมโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ แต่ไปเติบโตที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างต่อเนื่องมาตลอด ๓ ทศวรรษ หนังสือรวมเรื่องสั้นของเขาชื่อ “ ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง ” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน (ซีไรท์) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ นับเป็นนักเขียนเรื่องสั้นของไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ อัศศิริ ธรรมโชติ เป็นนักเขียนที่มีความสามารถเชิงวรรณศิลป์อย่างสูง มีศักยภาพในการใช้ภาษาอย่างละเมียดละไมงดงาม มีลีลาในเชิงพรรณนาในเรื่องสั้นที่เขาเขียนราวกับบทกวีเป็นนักเขียนที่ใช้ข้อมูลและประสบการณ์จริงมาเป็นวัตถุดิบในงานเขียนของเขา ความเป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และการลงพื้นที่ในการสำรวจสำมะโนประชากรให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสมประสานกันเป็นข้อมูลสะสมให้อัศศิริ ธรรมโชติ ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เขาเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน มองโลกอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งและบริสุทธิ์ใจ สะท้อนออกมาทางงานเขียนอันหลากหลายด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ของเขา เขาเสนอคุณงามความดีของสรรพชีวิตด้วยมุมมองที่ลออละเอียดละเมียดละไม เพื่อความเข้าใจในสังคม งานเขียนของ อัศศิริ ธรรมโชติ มิใช่เป็นเพียงหนังสืออ่านเล่นประเทืองอารมณ์เท่านั้น หากยังเป็นบันทึกปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคมที่เผยให้เห็นความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่ง ทำให้ผู้อ่านมีจิตใจอ่อนโยนปลุกปลอบให้เกิดกำลังใจ มีพลังที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่ระทดท้อรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนร่วมสังคมด้วยความเห็นใจ นายอัศศิริ ธรรมโชติ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนวังไกลกังวล
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธุการ
ม.ศ. ๕ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๑ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สยามรัฐรายวัน
ทำหนังสือรายสัปดาห์ บี.อาร์.
เขียนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน
บรรณาธิการและเป็นผู้คัดเลือกเรื่องสั้น สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
๑ ในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัทจัดทำหนังสือ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
๒๕๓๒ รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบัวหลวง มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
๒๕๒๘ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๐ รางวัลชมเชย คณะกรรมการสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรท์)
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th