หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางชมัยภร บางคมบาง

ชื่อ : นางชมัยภร บางคมบาง
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2557
คำประกาศเกียรติคุณ
นางชมัยภร บางคมบาง นามปากกา ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพลิน รุ้งรัตน์, บัวแพน นันทพิสัย, ชมจันทร์ และบุณฑริกา ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่จังหวัดจันทบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยรับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชมัยภรเขียนบทกวี เรื่องสั้น และบทวิจารณ์ ตั้งแต่เป็นนิสิต ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างจริงจังจนเป็นนักเขียนอาชีพ ผลงานวรรณกรรมของชมัยภรมีหลายประเภททั้งบันเทิงคดีและสารคดี ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์ วรรณกรรมเยาวชนและบทวิจารณ์ ผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา ๔ ทศวรรษมีกว่า ๘๐ เรื่อง ในจำนวนนี้มีเรื่องที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ๒๒ เรื่อง หลายเรื่องได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์ วรรณกรรมเยาวชนหลายเรื่องได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นวนิยายบางเรื่องได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายแห่งให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา งานเขียนของชมัยภรนำเสนอประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวและสังคม เช่น ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ สิทธิสตรี ปัญหาความพิการทางร่างกายและจิตใจ ปัญหาทางการเมือง ฯลฯ ชมัยภรผสานลักษณะของวรรณกรรมพาฝันเข้ากับวรรณกรรมเพื่อสังคม ทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งสาระและความรื่นรมย์ ชมัยภรเป็นนักเขียนที่มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง และยังอุทิศตนปฏิบัติภารกิจ ในการปลูกฝังบ่มเพาะให้เยาวชนได้เป็นนักเขียนตามความใฝ่ฝัน ทั้งยังทำงานเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ สร้างกระแสการอ่าน การเขียน และการวิจารณ์วรรณกรรม เป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนรุ่นหลัง ชมัยภร จึงได้รับรางวัลและเกียรติคุณต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน ด้วยวุฒิภาวะทางปัญญา ทำให้วรรณกรรมของ ชมัยภรกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของจริยธรรม ศีลและธรรม การมองโลกในแง่ดีในงานเขียนของชมัยภร ทำให้ผู้อ่านมองเห็นแง่งามของชีวิต สัญชาตญาณใฝ่ดีในตัวมนุษย์ และสร้างความหวังว่าทุกชีวิตคือพลังในการสร้างสังคมที่ดีและโลกที่งดงาม นางชมัยภร บางคมบาง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
2514 อักษรศาสตร์บัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th