หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสุภา สิริสิงห

ชื่อ : นางสุภา สิริสิงห
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสุภา (ลือศิริ) สิริสิงห นามปากกา “ โบตั๋น ” เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่อำเภอภาษีเจริญ ธนบุรี เป็นนักเขียนที่สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๓๕ ปี ผลงานมีทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น ตลอดจนวรรณกรรม สำหรับเด็ก นางสุภา สิริสิงห เป็นนักเขียนที่มีสำนึกทางสังคมสูง นวนิยายส่วนใหญ่จึงเป็นนวนิยายแนวสมจริง ซึ่งผู้เขียนใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ เสนอเรื่องราวที่ทำให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาของสังคมปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ปัญหาของคนด้อยโอกาส ปัญหาสถานภาพของผู้หญิง ปัญหาวัยรุ่น เป็นต้น นวนิยายเรื่อง จดหมายจากเมืองไทย ซึ่ง นางสุภา สิริสิงห เสนอปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้อย่างลุ่มลึกและเฉียบคม ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่น จากองค์การ ส.ป.อ. ในปี ๒๕๑๒ และมีผู้นำไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง ๑๐ ภาษา นางสุภา สิริสิงห สร้างงานที่มีคุณค่ามากมาย ที่โดดเด่นคือ นวนิยายที่แสดงถึงคุณค่าและพลังสร้างสรรค์ของผู้หญิง นับได้ว่านวนิยายเหล่านี้มีส่วนในการสร้างกระแสการต่อสู้ เพื่อสถานภาพและสิทธิของสตรีในสังคมปัจจุบัน นางสุภา สิริสิงห จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัฒนะศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสุธรรมศึกษา
๒๕๐๙ อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ครู โรงเรียนราษฎร์
เลขานุการ หน่วยงานของรัฐ
บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
แปล บริษัทประชาสัมพันธ์ของชาวต่างประเทศ
ผู้ก่อตั้ง สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก
ช่วยคัดเลือกต้นฉบับ สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
๒๕๑๕ บรรณาธิการ
๒๕๑๗ เจ้าหน้าที่ตรวจแบบเรียน สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๒ วรรณกรรมดีเด่น องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ส.ป.อ.
๒๕๑๖ รางวัลดีเด่นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มอ่าน คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๒ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๓ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๙ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๐ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๑ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • กลิ่นดอกส้ม
 • ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
 • แวววัน
 • ไผ่ต้องลม
 • ทองเนื้อเก้า
 • บัวแล้งน้ำ
 • นวลนางข้างเขียง
 • ดอกกระถินริมรั้ว
 • น้ำใจ
 • รุ้งสีชมพู
 • แก้วสามดวง
 • ก่อนสายหมอกเลือน
 • สายสัมพันธ์
 • ความหวังของแก้ว
 • ลูกแม่
 • ภาพลวง
 • วัยบริสุทธิ์
 • กลิ่นดอกไม้
 • ตราไว้ในดวงจิต
 • บ้านสอยดาว
 • กว่าจะรู้เดียงสา
 • แก้วตา ดวงใจ
 • คลื่นเหนือน้ำ
 • คืนเหงา
 • คู่ยาก
 • แค่เอื้อม
 • จดหมายจากเมืองไทย
 • เพลงกรรม
 • เหนือพื้นพสุธา
 • จันทร์ข้างแรม
 • จากผงธุลีดิน
 • โฉด
 • โฉด
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th