หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร

ชื่อ : พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นนักเขียนที่สร้างงานต่อเนื่องเกือบครึ่งศตวรรษ งานประพันธ์มีมากมายหลายประเภท ตั้งแต่เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ตลอดจนบทความ ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ งานเขียนประเภทหัสคดี นวนิยายแนวการเมืองและอาชญนวนิยาย นวนิยายเหล่านี้หลายเรื่องได้มีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ทำให้งานเขียนของเขาเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ความหยั่งรู้ถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ความสำนึกทางสังคมตลอดจนอารมณ์ขันและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ทำให้งานประพันธ์แต่ละประเภทของ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์และตระหนักถึงปัญหาตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่แต่ละคนจะพึงมีต่อสังคม พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๗ หลักสูตรสืบสวนสอบสวน โรงเรียนตำรวจนครนิวยอร์ค
๒๔๙๗ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น
๒๔๙๕ ปริญญารัฐศาสตร์บัญฑิต(เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ จังหวัดยะลา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
อุดมศึกษา โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย
๒๕๐๘ เอฟ บี ไอ โรงเรียนตำรวจ เอฟ บี ไอ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๐ รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายบริหาร กรมตำรวจ
๒๕๒๙ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๒๘ จเรตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๒๔ ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๑๓ นายตำรวจประจำพระราชสำนัก พระราชสำนัก
๒๔๙๙ รองสารวัตรกองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๔๙๕ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th