หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร

ชื่อ : พลตำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2541
คำประกาศเกียรติคุณ
พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๒ ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นนักเขียนที่สร้างงานต่อเนื่องเกือบครึ่งศตวรรษ งานประพันธ์มีมากมายหลายประเภท ตั้งแต่เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ตลอดจนบทความ ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ งานเขียนประเภทหัสคดี นวนิยายแนวการเมืองและอาชญนวนิยาย นวนิยายเหล่านี้หลายเรื่องได้มีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ ทำให้งานเขียนของเขาเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ความหยั่งรู้ถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ความสำนึกทางสังคมตลอดจนอารมณ์ขันและชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ทำให้งานประพันธ์แต่ละประเภทของ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร เป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่า เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์และตระหนักถึงปัญหาตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่แต่ละคนจะพึงมีต่อสังคม พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
อุดมศึกษา โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ จังหวัดยะลา
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดขอนแก่น
๒๔๙๕ ปริญญารัฐศาสตร์บัญฑิต(เกียรตินิยมอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๙๗ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
๒๔๙๗ หลักสูตรสืบสวนสอบสวน โรงเรียนตำรวจนครนิวยอร์ค
๒๕๐๘ เอฟ บี ไอ โรงเรียนตำรวจ เอฟ บี ไอ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๕ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๙๙ รองสารวัตรกองตำรวจสันติบาล กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๕๑๓ นายตำรวจประจำพระราชสำนัก พระราชสำนัก
๒๕๒๔ ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๒๘ จเรตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๒๙ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ กรมตำรวจ
๒๕๓๐ รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายบริหาร กรมตำรวจ
๒๕๓๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๑ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • แม่ลาวเลือด
  • รำลึกชาติ(นี้)อีก
  • ลว.สุดท้าย ๑
  • ลว.สุดท้าย ๒
  • เลือดเข้าตา
  • เบี้ยล่าง
  • หักลิ้นช้าง
  • สันติบาล
  • สารวัตรใหญ่
  • สารวัตรเถื่อน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th