หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายธีรพล นิยม

ชื่อ : นายธีรพล นิยม
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2556
คำประกาศเกียรติคุณ
นายธีรพล นิยม เกิดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ที่จังหวัดพังงา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท การพัฒนาชุมชนและชนบท จากสถาบันเทคโนโลยี่เอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศเยอรมัน หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้เป็นผู้นำในการก่อตั้งบริษัทแปลน นายธีรพล นิยม ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสเก๊ตซ์ภาพจากที่จริง ได้ฝึกสมาธิ ซึมซับพลังจากธรรมชาติ และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ จากการเดินทางท่องเที่ยวและการพบปะเรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้ซึมซับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อารยธรรม ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสจึงก่อเกิดการสร้างงานสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร สังคม ด้วยการรณรงค์ให้เจ้าของโครงการเพิ่มพื้นที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะขึ้นภายในโครงการต่าง ๆ หรือสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยคำนึงสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บรักษาสภาพแวดล้อมและต้นไม้เดิมในพื้นที่ไว้ให้ธรรมชาติเป็นพลังในการฟื้นฟูชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย รวมทั้ง ได้สร้างบรรทัดใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จัดให้มีพื้นที่กิจกรรมสันทนาการและการพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ รวมถึงการนำลักษณะของภูมิทัศน์และรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ ผลงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลมากมาย เช่น ได้รับเหรียญทองสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์รางวัลออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทยรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ยังได้นำกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยร่วมสมัยมาเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อจัดการศึกษาบ่มเพาะสถาปนิกรุ่นเยาว์ให้มีจิตสำนึกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้หันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ทั้งในแง่การเป็นฐานงานเพื่อบ่มเพาะ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง และการเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้กับสถาปนิกรุ่นเยาว์โดยได้ก่อตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นการต่อยอดการจัดการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้จากการลงมือทำ นายธีรพล นิยม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th