หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายช่วง มูลพินิจ

ชื่อ : นายช่วง มูลพินิจ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2556
คำประกาศเกียรติคุณ
นายช่วง มูลพินิจ เกิดวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๓ ที่จังหวัดสมุทรสงครามสมรสกับนางจินดา มูลพินิจ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางน้อย ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดกลางเหนือ สากลวิสุทธิ์ จนจบชั้นมัธยมศึกษา ด้วยความเป็นเด็กที่ชอบศิลปะจึงได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) และเข้าศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๐๕ ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของนายช่วง มูลพินิจ ได้รับแรงบันดาลใจ ความศรัทธาแนวความคิดมาจากวิถีชีวิต และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ผสมกลมกลืนกับคติความเชื่อความศรัทธาและปรัชญาในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะส่วนใหญ่จะสื่อแสดงผ่านรูปแบบในเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องราวดอกไม้ ธรรมชาติ แมลง สัตว์ มนุษย์ รูปทรงลวดลายโดยรวมที่สร้างสรรค์มีการประกอบรูปเป็นสัญลักษณ์รวมระหว่างลวดลายและรูปทรงสัจจนิยม ร่วมกัน อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ รูปสัญลักษณ์ ศิลปกรรมที่สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะของนายช่วง มูลพินิจ ระยะเริ่มต้นจากการวาดภาพลายเส้นที่มีบุคลิกอัตลักษณ์เป็นรูปแบบสัญลักษณ์ของลวดลายที่บูรณาการกับรูปทรงของมนุษย์และสัตว์ที่มีเอกภาพและความกลมกลืน ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและเทคนิควิธีการจากลายเส้นเป็นสีน้ำ สีน้ำมัน และสีอคายลิค แต่ในภาพรวมของผลงานก็ยังคงมีอัตลักษณ์ของความนุ่มนวลอ่อนช้อยในรูปแบบลวดลายโดยรวมนับได้ว่าเป็นแบบอย่างของงานสร้างสรรค์ศิลปะไทยในแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในยุคสมัยปัจจุบัน นายช่วง มูลพินิจ เป็นศิลปินไทยร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบเทคนิควิธีการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวาดเส้นงานจิตรกรรม ประติมากรรม พุทธปฏิมา วรรณกรรม มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๒๕๐๕- ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี มีการจัดแสดงผลงานเดี่ยวหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นศิลปินผู้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ศิลปะเชิงบูรณาการ โดยนำเอาความเชื่อ รูปแบบแบบไทยประเพณี มาผสมผสานกับแนวความคิดรูปแบบตะวันตกและพัฒนาการสร้างสรรค์ต่อยอดแนวความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการ อยู่ตลอดเวลา มีผลงานสร้างสรรค์ศิลปะออกมาหลากหลายแนวทางแต่ผลงานทุกรูปแบบแนวทางที่แสดงออกก็ยังเป็นผลงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาศิลปินแบบไทย ที่มีหลักคิด องค์ความรู้เป็นแบบอย่าง และแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะของไทยนอกจากนี้ ยังเป็นศิลปินที่ถ่ายทอด สืบสาน องค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน ตลอดมารวมทั้งยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนตัวเพื่อเป็นที่สืบ สานถ่ายทอดเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ส่วนตัวต่อสังคมอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตสู่ ปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการงานศิลปะของประเทศ และต่อ งานด้านศิลป์วัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป นายช่วง มูลพินิจ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th