หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์

ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
อารี สุทธิพันธุ์ , ศาสตราจารย์พิเศษ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นครูศิลปะนอกแบบทางความคิด เป็นการคิดนอกกรอบหรือคิดทวนกระแส การสอนศิลปะด้วยการคัดค้านการเรียนการสอนศิลปะด้วยการเลียนแบบ ทำหน้าที่เป็นครูสอนศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยจะเน้นการเรียนการสอนศิลปะด้วยวิธีธรรมชาติที่เรียกว่า The Natural Way to Draw and Painting เป็นการวาดภาพจากนอกเข้าใน (Outside – In) เช่น การวาดภาพแสดงทรง หรือการวาดตามที่สัมผัส (Contour Drawing) การวาดจากท่าทาง (Gesture Drawing) การเขียนน้ำหนัก (Weight Drawing) เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิดและวิธีทำงานของตนให้เป็นศิลปะสมัยใหม่ และเป็นผู้นำในการบุกเบิกทางด้านศิลปะสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยเป็นคนแรก โดยศึกษา ค้นคว้า ทดลองเทคนิค ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งมีผลงานจิตรกรรมสีน้ำและสีน้ำมันนับพันชิ้น ได้สะท้อนให้เห็นเสรีภาพทางจินตนาการ ความคิดและการสร้างสรรค์ เทคนิคและกระบวนการที่ก้าวล้ำหน้าอยู่ตลอดเวลา นับได้ว่าเป็นครูศิลปะผู้บุกเบิกด้านศิลปศึกษา เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวทางพิพัฒนาการนิยมในกระแสสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ไว้ในสังคมไทย
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th