หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเนื่อง แฝงสีคำ

ชื่อ : นางเนื่อง แฝงสีคำ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประณีตศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
เนื่อง แฝงสีคำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้สร้างสรรค์งานช่างทองโบราณโดยประยุกต์ศิลป์ลวดลายของทองโบราณและวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนการสร้างสรรค์งานจากธรรมชาติรอบข้าง คติความเชื่อ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรศิลป์และความประณีตศิลป์ ลักษณะเด่นของทองรูปพรรณเป็นการผสมผสานระหว่างงานช่างกับศิลปะอย่างสมดุล เป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ และมีความประณีต จึงนับได้ว่าเป็นแบบอย่างของช่างทองโบราณที่ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้อนุรักษ์ และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทยสืบต่อไป
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th