หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2555
คำประกาศเกียรติคุณ
เข็มรัตน์ กองสุข , รองศาสตราจารย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีฐานแนวความคิดจากปรัชญา วิถีชีวิต พุทธปรัชญาที่นำมาตีความนำเสนอเป็นผลงานสร้างสรรค์เป็นรูปสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์ ประติมากรรมทั้งในรูปแบบนามธรรมและรูปแบบสัญลักษณ์ โดยพัฒนาศักยภาพแนวความคิดและเทคนิควิธีการอยู่ตลอดเวลาทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้ถวายงานแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการปั้นพระประธานเพื่อนำไปประดิษฐานในวิหารปฏิบัติธรรม วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า พระปฏิมาสิริภานฤมิตร นับเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th