หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางประนอม ทาแปง

ชื่อ : นางประนอม ทาแปง
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี เกิดวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ที่กรุงเทพมหานคร แต่เติบโตที่จังหวดอุบลราชธานี จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ งานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเป็นสถาปนิกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี เป็นสถาปนิกและอาจารย์ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ต้องรักษาสัดส่วนและรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสอดคล้องกับความจำเป็นในด้านพื้นที่ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการนำแสงสว่างและลมธรรมชาติเข้าสู่อาคารเพื่อการประหยัด งบประมาณพร้อมทั้งมีพื้นที่ใช้สอยให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรูปแบบจากสถาปัตยกรรมโบราณของท้องถิ่นทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในสถาปัตยกรรมนั้น ๆ ผลงานด้านพุทธศิลป์มีทั้งเจดีย์ วิหาร พระอุโบสถ และศาลา อีกทั้งยังถ่ายทอดสืบสานให้อนุชนได้อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี จึงได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในฐานะสถาปนิกที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อย่างซื่อสัตย์สุจริต อนุรักษ์และสืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนการออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานอย่างมีคุณภาพ พัฒนารูปแบบและกรรมวิธีการก่อสร้างการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ นับได้ว่าเป็นการนำวิธีการออกแบบโครงสร้างสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับอาคารสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประจำหมู่บ้าน
ศึกษาศิลปะเชิงช่างทอ โรงเรียนศิลปาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๖ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th