หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายธงชัย รักปทุม

ชื่อ : นายธงชัย รักปทุม
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) นายธงชัย รักปทุม ปัจจุบันอายุ ๖๙ ปี เกิดวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่จังหวัดปทุมธานี จบการศึกษาศิลปะบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม ประเทศอิตาลี เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป์และเกษียณราชการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม นายธงชัย รักปทุม เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดดเด่น สวยงาม มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๔๕ ปี มีผลงานจิตรกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง สามารถกำหนดรูปแบบ รูปทรงลายเส้นและทิศทางของสีอย่างอิสรเสรี และเปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ความงามของธรรมชาติ ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พัฒนาแนวคิดและเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์และ สอดประสานกลมกลืนกับสีสันอันสวยสดงดงาม มีจินตนาการลึกซึ้งละเมียดละไม มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อันเป็นแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะเป็นอย่างมาก ได้ร่วมแสดงผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง ได้รับรางวัลในการประกวด เช่น รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ และ๑๙ และได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติคัดเลือกเป็น “The World Master in Art and Culture” จากองค์กรศิลปะประเทศเกาหลี ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองได้สร้างสรรค์ผลงานจัดนิทรรศการศิลปะชุด “จิตรกรรมสามมิติ : จิตวิญญาณแห่งความงาม” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อันยังประโยชน์ต่อการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติต่อไป นายธงชัย รักปทุม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
     
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th