หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี

ชื่อ : นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรมไทย
ปีที่ได้รับ : 2553
คำประกาศเกียรติคุณ
นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี เกิดวันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ที่กรุงเทพมหานคร แต่เติบโตที่จังหวดอุบลราชธานี จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการงานก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเป็นสถาปนิกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี เป็นสถาปนิกและอาจารย์ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ต้องรักษาสัดส่วนและรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสอดคล้องกับความจำเป็นในด้านพื้นที่ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการนำแสงสว่างและลมธรรมชาติเข้าสู่อาคารเพื่อการประหยัด งบประมาณพร้อมทั้งมีพื้นที่ใช้สอยให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและรูปแบบจากสถาปัตยกรรมโบราณของท้องถิ่นทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในสถาปัตยกรรมนั้น ๆ ผลงานด้านพุทธศิลป์มีทั้งเจดีย์ วิหาร พระอุโบสถ และศาลา อีกทั้งยังถ่ายทอดสืบสานให้อนุชนได้อนุรักษ์และสืบทอดต่อไป นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี จึงได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในฐานะสถาปนิกที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อย่างซื่อสัตย์สุจริต อนุรักษ์และสืบทอดงานสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนการออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานอย่างมีคุณภาพ พัฒนารูปแบบและกรรมวิธีการก่อสร้างการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ นับได้ว่าเป็นการนำวิธีการออกแบบโครงสร้างสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ ใช้กับอาคารสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕๑๘ สำเร็จสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๖ บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการงานก่อสร้าง โดยเป็นบัณฑิตรุ่นแรก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๔ รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๒ รับราชการในตำแหน่งสถาปนิก กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๕๑๙ ทำงานในตำแหน่งสถาปนิก กองควบคุม การเคหะแห่งชาติ
๒๕๒๐ ทำงานในตำแหน่งสถาปนิก บริษัท สยามกลการ จำกัด
๒๕๒๑ รับราชการใน ตำแหน่งอาจารย์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๘ ได้รับคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๙ ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานชื่อผลงาน :: ศาลาการเปรียญ สง่า-ทองอยู่ นาควัชระ
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๘
ชื่อสถานที่ :: วัดราษฎร์บำรุง ซอยเพชรเกษม ๖๙ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร


 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th