หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายองอาจ สาตรพันธุ์

ชื่อ : นายองอาจ สาตรพันธุ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
ปีที่ได้รับ : 2552
คำประกาศเกียรติคุณ
คำประกาศเกียรติคุณ นายองอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) นายองอาจ สาตรพันธุ์ ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๗ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจาก Cornell University , Ithaca, N.Y., U.S.A. และ Yale University , New Haven, CT., U.S.A. เริ่มทำงานกับบริษัท Glen Paulsen & Associates Architects, Bloomfield Hills, Michigan, U.S.A. และในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ตั้งสำนักงาน “องอาจสถาปนิก” ณ ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ นายองอาจ สาตรพันธุ์ เป็นสถาปนิกที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบ ร่วมสมัย ที่มีความสามารถในการสืบทอดและประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน และแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยกันเช่น รางวัล The Baird Prize จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล รางวัลสถาปนิกดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม และรางวัลส่งเสริมเชียงใหม่งาม จากสถาปนิกล้านนา ๕๒ เป็นต้น นายองอาจ สาตรพันธุ์ เป็นผู้ศึกษาและพยายามค้นหาจุดเด่นของสถาปัตยกรรมโบราณมาปรับใช้กับแนวทางออกแบบสมัยใหม่จนได้รูปแบบที่ลงตัว นอกจากจะเป็นสถาปนิกที่ได้การยอมรับในการออกแบบบ้านพัก โรงเรียน โรงแรม และอาคารใช้สอยต่าง ๆ แล้ว ท่านยังเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินผลงาน ดีเด่นทางสถาปัตยกรรม ของสมาคมสถาปนิกสยาม และอุทิศตนทำงานการกุศลอยู่เสมอ และยังคงสร้างสรรค์ ผลงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา นายองอาจ สาตรพันธุ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) พุทธศักราช ๒๕๕๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๐ New Haven, CT., U.S.A. Yale University
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๒ กรรมการผ้จัดการ สำนักงาน “องอาจสถาปนิก” ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๕ รางวัลผลงาน “สถาปัตยกรรมดีเด่น” Henkel Thai Factory
๒๕๐๕ รางวัล “The Baird Prize” จาก Cornell University Cornell University
๒๕๐๓ รับรางวัล “The York Price” Cornell University
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ
ปีที่สร้าง :: ๓๕๔๓


ชื่อผลงาน :: บ้าน ดร.กร-ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๐


ชื่อผลงาน :: สำนักงานใหญ่ บริษัท โตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๗
 


 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th