หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

ชื่อ : นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประณีตศิลป์-แกะสลัก
ปีที่ได้รับ : 2552
คำประกาศเกียรติคุณ
คำประกาศเกียรติคุณ นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - แกะสลักเครื่องสด) นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ที่จังหวัดสกลนคร จบการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ และได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม เริ่มทำงานเป็นครูโรงเรียนการช่างสตรี จังหวัดสกลนคร และได้ย้ายไปสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์และจริยศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ก็ยังสอนโดยมิได้รับค่าตอบแทน นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ เป็นผู้จรรโลงศิลปะการแกะสลักเครื่องสดโดยการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด ได้พัฒนารูปแบบ ลวดลาย เนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้กว้างขวางขึ้นสู่สายตาชาวโลก เผยแพร่ผลงาน อบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สาธิตและเขียนตำราวิชาการมากมาย เช่น หนังสือแกะสลักวิจิตรและอาหารวิจิตร เขียนสารานุกรมสำหรับเยาวชนในโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เล่มที่ ๑๓ นอกจากนี้ ยังสามารถนำเครื่องสดมาตกแต่งในงานต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้อย่างสวยงาม เช่น งานฉลองรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี งานเลี้ยงรับรองทูตานุทูต และราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ งานอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานพระราชทานเลี้ยงในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น เป็นผู้ริเริ่มจัดงานประกวดการแกะสลักผัก ผลไม้ คนแรกในเมืองไทย ทำสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการสร้างสรรค์ผลงานทำให้ชื่อเสียงของนางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไป ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือ (ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จากกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๒ นับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด) พุทธศักราช ๒๕๕๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๙ จบประโยควิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนการช่างสตรี พระนครใต้ กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๓ ครู โรงเรียนการช่างสตรี จังหวัดสกลนคร สอนวิชาศิลปะประดิษฐ์ และจริยศึกษา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๙ รางวัลหนังสือดีเด่น
๒๕๒๙ รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๐ รางวัลผลงานผลิตดี “งานประดิษฐ์โคมลอยด้วยผ้าไหม” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
๒๕๓๑ ศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้าน ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ บันทึกประวัติและผลงานในหนังสือ “The Arts and Crafts of
๒๕๓๒ บุคคลตัวอย่าง ในรายการ “คนไทยวันนี้” ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗
๒๕๓๒ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาช่างฝีมือ (ศิลปะการแกะสลักผัก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๓ ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม
๒๕๓๘ บุคคลอาวุโสดีเด่น ในรายการ “ฒ ไม่เฒ่า” ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๕
๒๕๔๑ บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในรายการ “มรดกศิลป์ แผ่นดินสยาม” ทางสถานีโทรทัศน์
๒๕๔๒ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: หนังสือเอกลักษณ์ไทย


ชื่อผลงาน :: หนังสือศิลปการแกะสลักฝักและผลไม้


ชื่อผลงาน :: ผลงานแกะสลักผลไม้แตงโม
 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th