หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ

ชื่อ : หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2539
คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ที่กรุงเทพมหานครฯ เป็นนักเขียนที่มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๔ ทศวรรษงานเขียนของหม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ มีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและแนวคิด ผลงานที่เด่นเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั่วไป คือ งานประเภทนวนิยาย ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณร้อยกว่าเรื่อง นวนิยายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ จิตสำนึกทางสังคมและพัฒนาการของผู้เขียนอย่างเด่นชัด ในการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ มิได้แสดงตนเป็นผู้รอบรู้หรือเป็นผู้นำทางความคิด เพียงแต่ชี้ให้เห็นปัญหาและปรากฏการณ์สังคม ซึ่งแวดล้อมเราอยู่ในปัจจุบันในช่วงเวลากว่า ๔๐ ปี ผลงานของหม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ ทั้งที่เป็นนวนิยายเรื่องสั้น และสารคดีได้สร้างความสำนึกเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมให้แก่ผู้อ่าน และยังคงความเป็นวรรณศิลป์ไว้ได้ตลอดมา หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๘ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
รับราชการครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีราชา
รับราชการครู โรงเรียนพาณิชยการพระนคร
รับราชการครู โรงเรียนบพิตรภิมุข
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๕ รางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๑๖ รางวัลดีเด่น คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๑๘ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๑๙ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๐ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๔ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๕ รางวัลดีเด่นหนังสือเด็ก คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๒๕ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๑ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๔ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๖ รางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
๒๕๓๙ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • กนกลายโบตั๋น
 • แก่นกระพี้
 • เครื่องแบบสีขาว
 • ใครกำหนด
 • ตุ๊กตามนุษย์
 • ผู้มีชัย
 • พรหมไม่ได้ลิขิต
 • ไม้อ่อน
 • รักเร่เร่ร้างรัก
 • วงเวียนชีวิต
 • เศรษฐีนี
 • สมการวัย
 • สาวแก่
 • หัวใจนั้นอ่อนนุ่ม
 • โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น
 • ความเอย...ความรัก
 • อรุณสวัสดิ์
 • มรสุมสวาท
 • มรสุมสวาท ๒
 • เรือนแรม
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th