หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอิทธิพล ตั้งโฉลก

ชื่อ : นายอิทธิพล ตั้งโฉลก
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาพพิมพ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก เป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะ ปัจจุบันแม้เกษียณอายุแล้วยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี เป็นผู้มีความเป็นเลิศใน “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” สามารถรู้ทันความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในวงการศิลปะ “ไม่ตกยุค” หรือ “พ้นยุค” มีความมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา ใช้ความรู้ และประสบการณ์จากการสอน การวิจารณ์ การดูงานศิลปะ มาเรียบเรียงจัดให้เป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดเป็นผลงานด้านวิชาการได้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงคุณค่า ความงาม อารมณ์ และความรู้สึก ได้อย่างสะเทือนใจ ผลงานได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวม ๓ ครั้ง จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ นับว่าเป็นอาจารย์สอนศิลปะต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาศิลปะได้อย่างดียิ่ง และอุทิศตนให้กับงานการกุศล ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก จึงได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เกษียณแล้ว และได้รับอนุมัติให้ขยายราชการ อีก ๕ ปี
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทที่ ๑) การประกวดจิตรกรรมฝาผนังเมืองไทย-ภัทรคอม
๒๕๓๖ รางวัลชนะเลิศ (ประเภทที่ ๓) การประกวดประติมากรรมเมืองไทย-ภัทรคอม
๒๕๒๒ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรม
๒๕๒๒ รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๒๒
๒๕๒๑ รางวัลเหรียญ การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ ๕ ฟรีเซนเยอรมันตะวันตก
๒๕๒๑ รางวัลที่ ๒ การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ นอร์วีเจียน ครั้งที่ ๔ นอร์เวย์
๒๕๒๐ รางวัลที่ ๑ ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
๒๕๒๐ รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑๓ เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดง มหาวิทยาลัยศิลปกร
๒๕๑๕ รางวัลจากพิพิธภัณฑ์เมืองคาโลแวค การแสดงวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ
๒๕๑๙ รางวัลที่ ๑ ภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ธนาคารศรีนคร
๒๕๑๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร
ผลงาน

 
ชื่อผลงาน :: เวลา
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๓
แนวคิด :: รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
เทคนิค :: ภาพพิมพ์


ชื่อผลงาน :: ความลึกและความว่างเปล่า ๗
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๕
แนวคิด ::รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
เทคนิค :: ภาพพิมพ์เอชชิ่ง


ชื่อผลงาน :: ผนังอี
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๒
แนวคิด :: รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
เทคนิค :: ภาพพิมพ์เอชชิ่ง


ชื่อผลงาน :: ภาพพิมพ์กุมภาพันธ์ ๒
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๔
แนวคิด :: รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
เทคนิค :: ภาพพิมพ์


ชื่อผลงาน :: Frogments of th East ๓๔/๓๓
ปีที่สร้าง :: ๑๙๙๐
ขนาดของผลงาน :: ๑๖๖x๒๔๔cm./๖๕ ๓/๘x๙๖in
เทคนิค :: Acrylic Epoxy Aerosol Paint on metallic paper mounted on plywood


ชื่อผลงาน :: Faith
ปีที่สร้าง :: ๒๐๐๔
ขนาดของผลงาน :: ๙๐x๑๒๐cm
เทคนิค :: Acrylic on Canvas


ชื่อผลงาน :: Green Squares
ปีที่สร้าง :: ๒๐๐๑
ขนาดของผลงาน :: ๑๒๐x๑๕๐cm. ๔๗ ๑/๔ x ๕๙in.
เทคนิค :: Acrylic on formica


ชื่อผลงาน :: Silver Horizon
ปีที่สร้าง :: ๒๐๐๒
ขนาดของผลงาน :: ๖๘.๕x๑๑๔.๕cm. ๒๗x๕๔ in.
เทคนิค ::Acrylic on vinyl tiles and formica mounted on plywood


ชื่อผลงาน :: โครงการเมือง
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๘
เทคนิค :: ภาพพิมพ์


ชื่อผลงาน :: ชิ้นส่วน ๓
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๒


ชื่อผลงาน :: Horizontal
ปีที่สร้าง :: ๒๐๐๔
ขนาดของผลงาน :: ๑๓๕x๑๘๐cm.
เทคนิค :: Acrylic on Canvas


ชื่อผลงาน :: Into the Ligh
ปีที่สร้าง :: ๑๙๙๘
ขนาดของผลงาน :: ๑๒๐x๑๑๐cm ๔๗ ๑/๔x๔๓ ๑/๔ ins
เทคนิค :: Oil on paper mounted on wood with formica


ชื่อผลงาน :: Night and Day
ปีที่สร้าง :: ๑๙๙๙
ขนาดของผลงาน :: ๑๑๐x๑๖๐cm ๔๓ ๑/๔ x ๖๓ins.
เทคนิค :: Oil aon paper mounted on woodชื่อผลงาน :: Dance of th River Light
ปีที่สร้าง :: ๑๙๙๘
ขนาดของผลงาน :: ๑๐๙.๕x๗๙cm ๔๓ ๑/๘x๓๑ ๑/๘ ins.
เทคนิค :: Oil on paper
ชื่อผลงาน :: Window
ปีที่สร้าง :: ๒๐๐๕
ขนาดของผลงาน :: ๖๐.๕x๙๑.๕cm.
เทคนิค :: Acrylic and Oil on Wood


ชื่อผลงาน :: Three Squares
ปีที่สร้าง :: ๒๐๐๐
ขนาดของผลงาน :: ๑๒๐x๑๕๐cm. ๔๗ ๑/๔x๕๙in.
เทคนิค :: Acrylic on Formica


ชื่อผลงาน :: Reflections
ปีที่สร้าง :: ๑๙๙๙
ขนาดของผลงาน :: ๑๑๐x๑๖๐cm.๔๓ ๑/๔x๖๓ins.
เทคนิค :: Oil on paper mounted on wood 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th