หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสาวอิทธิพล ตั้งโฉลก

ชื่อ : นางสาวอิทธิพล ตั้งโฉลก
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2551
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาพพิมพ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก เป็นทั้งศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะ ปัจจุบันแม้เกษียณอายุแล้วยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี เป็นผู้มีความเป็นเลิศใน “ศาสตร์” และ “ศิลปะ” สามารถรู้ทันความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการในวงการศิลปะ “ไม่ตกยุค” หรือ “พ้นยุค” มีความมุ่งมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา ใช้ความรู้ และประสบการณ์จากการสอน การวิจารณ์ การดูงานศิลปะ มาเรียบเรียงจัดให้เป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดเป็นผลงานด้านวิชาการได้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาศิลปะอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงคุณค่า ความงาม อารมณ์ และความรู้สึก ได้อย่างสะเทือนใจ ผลงานได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวม ๓ ครั้ง จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ นับว่าเป็นอาจารย์สอนศิลปะต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ศึกษาวิชาศิลปะได้อย่างดียิ่ง และอุทิศตนให้กับงานการกุศล ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังต่อไป รองศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก จึงได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
     
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
เกษียณแล้ว และได้รับอนุมัติให้ขยายราชการ อีก ๕ ปี
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทที่ ๑) การประกวดจิตรกรรมฝาผนังเมืองไทย-ภัทรคอม
๒๕๒๒ รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๒๒
๒๕๒๒ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรม
๒๕๒๑ รางวัลเหรียญ การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ ๕ ฟรีเซนเยอรมันตะวันตก
๒๕๒๑ รางวัลที่ ๒ การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ นอร์วีเจียน ครั้งที่ ๔ นอร์เวย์
๒๕๒๐ รางวัลที่ ๑ ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
๒๕๒๐ รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
๒๕๑๙ รางวัลที่ ๑ ภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ธนาคารศรีนคร
๒๕๑๕ รางวัลจากพิพิธภัณฑ์เมืองคาโลแวค การแสดงวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ
๒๕๑๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑๓ เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดง มหาวิทยาลัยศิลปกร
๒๕๓๖ รางวัลชนะเลิศ (ประเภทที่ ๓) การประกวดประติมากรรมเมืองไทย-ภัทรคอม
ผลงาน
 • ชิ้นส่วน ๓
 • โครงการเมือง
 • Silver Horizon
 • Faith
 • Green Squares
 • Frogments of th East ๓๔/๓๓
 • ภาพพิมพ์กุมภาพันธ์ ๒
 • ผนังอี
 • ความลึกและความว่างเปล่า ๗
 • เวลา
 • Horizontal
 • Into the Ligh
 • Night and Day
 • Dance of th River Light
 • Window
 • Three Squares
 • Reflections
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th