หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายยรรยง โอฬาระชิน

ชื่อ : นายยรรยง โอฬาระชิน
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
นายยรรยง โอฬาระชิน ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาวิชาการถ่ายภาพ และภาพยนตร์ จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๒ ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายขาว-ดำมากกว่า ๒๐๐ ภาพ ทุกภาพมีความเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา มีมิติความลึก สะท้อนเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึก จนได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของวงการถ่ายภาพ ผลงานที่สร้างภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล เป็นรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน ๒ ภาพ “บินเดี่ยว” และ “ธารน้ำใส” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ คัดเลือกภาพด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นายยรรยง โอฬาระชิน ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ โดยจัดให้มีการประกวดภาพสไลด์สีนานาชาติ จนได้รับการรับรองการจัดประกวดการตัดสินตามหลักสากล ตามกฎข้อบังคับของสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา นับเป็นผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)ด้านถ่ายภาพ และภาพยนตร์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๑ ผู้ชำนาญการถ่ายภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด
๒๕๐๙ ช่างภาพเทคนิคเชียล องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
๒๕๐๖ ครูฝึกช่างภาพ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๗ รางวัลถ้วยพระราชทานชื่อภาพ"บินเดี่ยว"(ขาว-ดำ) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๑๖ รางวัลเหรียญทอง ชื่อภาพ"นางนวลทวนแสง"(ขาว-ดำ) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
Hon.F.BSC สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Hon.E.YMCAPC สมาคมถ่ายภาพบริดจ์สไลด์คลับ ประเทศฮ่องกง
รางวัลเหรียญทอง ชื่อภาพ"อารมณ์ควัน"(ขาวดำ) สมาคมถ่ายภาพประเทศสิงค์โปร์
A.๓๕mmPS สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระรมราชูปถัมภ์
A.RPS สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
Hon.F.SCC สมาคมถ่ายภาพ ๓๕ มม. ประเทศฮ่องกง
F.BPS สมาคมถ่ายภาพ YMCA ประเทศฮ่องกง
Hon.F.PST, F.PST, ES.PST ราชสมาคมแห่งสหราชอาณาจักรในพระบรมราชินูปถัมภ์
E.FIAP สมาคมสยามคัลเลอร์สไลด์
ผลงาน
 • นางนวลบางปู
 • เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
 • น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น
 • ชีวิตชาวเขายามเช้า
 • อารมณ์ควัน
 • ธารน้ำใส
 • สามพี่น้อง
 • บินเดี่ยว
 • นางนวล โต้แสง
 • ยกยอ ก่อนพระอาทิตย์ตก
 • กลับบ้าน
 • ไหว้พระ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th