หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายยรรยง โอฬาระชิน

ชื่อ : นายยรรยง โอฬาระชิน
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพถ่าย
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
นายยรรยง โอฬาระชิน ปัจจุบันอายุ ๗๐ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำเร็จการศึกษาวิชาการถ่ายภาพ และภาพยนตร์ จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔๒ ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายขาว-ดำมากกว่า ๒๐๐ ภาพ ทุกภาพมีความเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา มีมิติความลึก สะท้อนเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึก จนได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างมากมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของวงการถ่ายภาพ ผลงานที่สร้างภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูล เป็นรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน ๒ ภาพ “บินเดี่ยว” และ “ธารน้ำใส” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ คัดเลือกภาพด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ นายยรรยง โอฬาระชิน ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์ โดยจัดให้มีการประกวดภาพสไลด์สีนานาชาติ จนได้รับการรับรองการจัดประกวดการตัดสินตามหลักสากล ตามกฎข้อบังคับของสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา นับเป็นผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)ด้านถ่ายภาพ และภาพยนตร์ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๑ ผู้ชำนาญการถ่ายภาพ ธนาคารทหารไทย จำกัด
๒๕๐๖ ครูฝึกช่างภาพ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๒๕๐๙ ช่างภาพเทคนิคเชียล องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๑๖ รางวัลเหรียญทอง ชื่อภาพ"นางนวลทวนแสง"(ขาว-ดำ) สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
๒๕๑๗ รางวัลถ้วยพระราชทานชื่อภาพ"บินเดี่ยว"(ขาว-ดำ) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Hon.F.BSC สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Hon.E.YMCAPC สมาคมถ่ายภาพบริดจ์สไลด์คลับ ประเทศฮ่องกง
รางวัลเหรียญทอง ชื่อภาพ"อารมณ์ควัน"(ขาวดำ) สมาคมถ่ายภาพประเทศสิงค์โปร์
A.๓๕mmPS สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระรมราชูปถัมภ์
F.BPS สมาคมถ่ายภาพ YMCA ประเทศฮ่องกง
Hon.F.SCC สมาคมถ่ายภาพ ๓๕ มม. ประเทศฮ่องกง
A.RPS สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
E.FIAP สมาคมสยามคัลเลอร์สไลด์
Hon.F.PST, F.PST, ES.PST ราชสมาคมแห่งสหราชอาณาจักรในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: บินเดี่ยว
เทคนิค :: กล้อง Hasselblad 500 c เลนส์ 150 มม. (ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยกพระราชทาน)


ชื่อผลงาน :: สามพี่น้อง
เทคนิค :: กล้อง Hasselblad 500 C เลนส์ 150 มม. F 5.6 1/250 วินาที ฟิลเตอรืเลหือง ฟิลืม Kodak VP (ได้รับรางวัลเหรียญเงิน)


ชื่อผลงาน :: ธารน้ำใส
เทคนิค :: กล้อง Hasselblad 500 C เลนส์ 150 มม. (ได้รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน)


ชื่อผลงาน :: อารมณ์ควัน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๓
เทคนิค :: (ได้รับรางวัลเหรียญทองการแสดงภาพถ่ายทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ )


ชื่อผลงาน :: น้ำตกแม่ห้วยขมิ้น
เทคนิค :: กล้อง Nikon F 4 เลนส์ซูม 80-200 มม. (ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ)


ชื่อผลงาน :: ชีวิตชาวเขายามเช้า
เทคนิค :: กล้อง Nikon F เลนส์ซูม 35-135 มม. F 8 1/250 วินาที ฟิล์ม Kodak TMY 400 ISO


ชื่อผลงาน :: เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี


ชื่อผลงาน :: นางนวลบางปู
เทคนิค :: กล้องNikon F 4 เลนส์ 180 มม. F 4 ความเร็ว ชัตเตอร์ 1/8000 วินาที ฟิลืม 400 เพิ่มเวลาล้างฟิมล์เป็น 800-1,000 ISO
 


ชื่อผลงาน :: นางนวล โต้แสง


ชื่อผลงาน :: ยกยอ ก่อนพระอาทิตย์ตก
เทคนิค :: กล้อง Hasselblad 500 c เลนส์ 150 มม. F 8 1/30วินาที ฟิลเตอร์แดง ฟิล์ม ฟูจิ 400
 


ชื่อผลงาน :: กลับบ้าน
เทคนิค :: ต้นฉบับเป็นฟิลืมสไลด์สี ขนาด 120 ถ่ายด้วยกล้อง Hasswlblad 500 C เลนส์ 80 มม.เปิดหน้ากล้อง F 8 ความเร็วชัตเตอร์ 1/125 วินาที ฟิล์ม EPR 64 ที่ อุทยานประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย
 


ชื่อผลงาน :: ไหว้พระ
เทคนิค :: กล้อง Rolleiflex เลนส์ 75 มม. F 8 1/20 วินาที ซ้อนดวงอาทิตย์ในห้องมืด

  

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th