หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

ชื่อ : ศาสตราจารย์เดชา วราชุน
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพพิมพ์และสื่อผสม
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ จาก คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานและมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ศาสตราจารย์เดชา วราชุน เป็นศิลปินที่ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาโดยตลอด ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๑ การสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกเป็นการใช้รูปทรงที่เรียบง่ายน้อยชิ้น รูปทรงเรขาคณิตแสดงถึงความนิ่งสงบเป็นสิ่งแทนของวัตถุ และรูปทรงอินทรีย์แสดงความเคลื่อนไหวของชีวิต โดยการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ผลงานได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้งจนได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ต่อมาได้เปลี่ยนแนวคิดจากงานภาพพิมพ์มาเป็นงานสื่อผสมเพื่อต้องการแสดงออกทางความคิดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าขึ้น ผลงานสื่อผสมดังกล่าว เป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง โดยการค้นพบเทคนิคการสร้างพื้นผิวบนทองแดง ที่ไม่เคยมีศิลปินคนใดทำมาก่อน ทำให้ได้รับรางวัลดีเด่นจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช ๒๕๔๗ นอกจากนั้นยังเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ โดยสร้างสถานที่ทำงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะแก่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จนได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สาขามนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๔๗ นับได้ว่า เป็นศิลปินและอาจารย์สอนศิลปะที่มีความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๒๒ ปริญญาโทศิลปะมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๗ ประกาศนียบัตรฝึกหัดครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร
๒๕๑๒ ปริญญาศิลปะบัณฑิต ภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๖ ศาสตราจารย์ สาขาวิจิตรศิลป์ ระดับ ๑๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๒๙ หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๘ อาจารย์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๕๑๔ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๗ รางวัลชนะเลิศ ASIAN ART NOW ๒๐๐๔ LAS VEGAS ART MUSEUM. U.S.A.
๒๕๔๘ รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
๒๕๔๖ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๒๕ ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดงประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๗ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: ภาพพิมพ์ ๑/๒๕๑๒ หมายเลข ๒
ขนาดของผลงาน :: ๖๕x๘๑ ซ.ม.
สถานที่เก็บ :: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวคิด :: (ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2514)
เทคนิค :: แม่พิมพ์ตะแกงไหม
 


ชื่อผลงาน :: จังหวะ
สถานที่เก็บ :: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวคิด :: (ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 พ.ศ.2520)


ชื่อผลงาน :: ภาพพิมพ์ หมายเลข ๑/๒๕๒๕
ขนาดของผลงาน :: ๖๕x๘๕ ซ.ม.
สถานที่เก็บ :: มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวคิด :: (ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 พ.ศ.2525)
เทคนิค :: แม่พิมพ์ตะแกรงไหม


ชื่อผลงาน :: การสะท้อน หมายเลข /๒๕๒๑


ชื่อผลงาน :: ภาพพิมพ์ หมายเลข ๔/๒๕๑๕


ชื่อผลงาน :: เพลงชีวิต ๒/๒๕๓๙


ชื่อผลงาน :: ธรรมชาติ ๑/๒๕๔๒


ชื่อผลงาน :: ความประทับใจ ๑๐/๒๕๔๕


ชื่อผลงาน :: ชีวิต ๒๕๓๗
 

ชื่อผลงาน :: จินตนาการจากธรรมชาติ ๒/๒๕๔๗


ชื่อผลงาน :: ไม่มีชื่อ ๒๕๔๙
 

 


 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th