หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เกิดเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร จบปริญญาโทจาก Massachusetts Insitute of Technology (M.I.T) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสไป ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมต่อที่ Ecole des Beaux-Arts หลังจากกลับมาประเทศไทยได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๓๐ ปี และได้รับพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมอีก ๖ ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา มีผลงานออกแบบที่โดดเด่น ได้รับรางวัล Gold Medal Award ได้แก่ อาคารใหม่สวนอัมพร อาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โบสถ์ซาเวียร์ (ศูนย์นักศึกษาและหอพัก) โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ดอนเมือง และได้รับรางวัล Citation Award ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด อาคารริเวอร์เฮาส์ คอนโดมิเนียม คลองสาน และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้รับเลือกให้เป็นสถาปนิกดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในฐานะอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๙ M.Arch Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), U.S.A.
๒๕๐๓ ได้รับทุนรัฐบาลป.ท.ผรั่งเศษไปศึกษาด้านถสาปัตยกรรม Ecole des Beaux-Arts
๒๔๙๓ High School Diploma Wibraham Academy, Massachusetts, U.S.A.
๒๔๙๘ B.Arch , ปริญญาตรี (Second Dean’s List) Massachusetts Insitute of Technology (M.I.T), U.S.A.
๒๔๙๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๙ ได้รับเลือกเป็นสถาปนิกดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๐ รางวัล Asean Cultural Award สาขาVisual Arts ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี
รางวัล Gold Medal Award
รางวัล Citation Award
๒๔๙๗ รางวัลการออกแบบโรงงานทอผ้าจาสมาคมทอผ้าของNew England ในงานออกแบบเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่ M.I.T.
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th