หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : สถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2550
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เกิดเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่กรุงเทพมหานคร จบปริญญาโทจาก Massachusetts Insitute of Technology (M.I.T) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสไป ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมต่อที่ Ecole des Beaux-Arts หลังจากกลับมาประเทศไทยได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๓๐ ปี และได้รับพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมอีก ๖ ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา มีผลงานออกแบบที่โดดเด่น ได้รับรางวัล Gold Medal Award ได้แก่ อาคารใหม่สวนอัมพร อาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โบสถ์ซาเวียร์ (ศูนย์นักศึกษาและหอพัก) โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ดอนเมือง และได้รับรางวัล Citation Award ได้แก่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด อาคารริเวอร์เฮาส์ คอนโดมิเนียม คลองสาน และเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้รับเลือกให้เป็นสถาปนิกดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่อวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในฐานะอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๓ ได้รับทุนรัฐบาลป.ท.ผรั่งเศษไปศึกษาด้านถสาปัตยกรรม Ecole des Beaux-Arts
๒๔๙๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนอัสสัมชัญ
๒๔๙๙ M.Arch Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), U.S.A.
๒๔๙๘ B.Arch , ปริญญาตรี (Second Dean’s List) Massachusetts Insitute of Technology (M.I.T), U.S.A.
๒๔๙๓ High School Diploma Wibraham Academy, Massachusetts, U.S.A.
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัล Gold Medal Award
รางวัล Citation Award
๒๔๙๗ รางวัลการออกแบบโรงงานทอผ้าจาสมาคมทอผ้าของNew England ในงานออกแบบเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๔ ที่ M.I.T.
๒๕๓๐ รางวัล Asean Cultural Award สาขาVisual Arts ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี
๒๕๓๙ ได้รับเลือกเป็นสถาปนิกดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: อาคารใหม่สวนอัมพร


ชื่อผลงาน :: อาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา


ชื่อผลงาน :: โบสถ์ซาเวียร์ (ศูนย์นักศึกษาและหอพัก)


ชื่อผลงาน :: โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ดอนเมือง(ปัจจุบันคือร.ร.อมารี แอร์พอร์ต)


ชื่อผลงาน :: สำนักงานใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด


ชื่อผลงาน :: อาคารริเวอร์เฮาส์ คอนโดมิเนียม คลองสาน


ชื่อผลงาน :: อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต


ชื่อผลงาน :: อาคารอาร์ เอส ถนนรัชดาภิเษก
 


ชื่อผลงาน :: East Water Headquarters
 


ชื่อผลงาน :: คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


ชื่อผลงาน :: Maleenon Tower
 

สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th