หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ

ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภูมิสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม และจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Master of Landscape Architecture) (ML.A.) ) ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ เป็นสถาปนิกอาวุโสที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่นจนได้รับการยกย่องจำนวนมากมาย ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี จนถึงปัจจุบัน ผลงานที่ โดดเด่นและประสบความสำเร็จมีมากมายในกรุงเทพมหานคร อาทิ สวนหลวง ร.๙ อุทยานเบญจสิริ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชา ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมผลักดันให้ออกฎหมายอนุรักษ์ เกาะรัตนโกสินทร์ และจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นผลสำเร็จ จึงนับว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคม และวงการศึกษาอย่างมากมาย และทรงคุณค่ายิ่ง ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๓ MLA. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA Master of Landscape Architecture Z(MLA.)
๒๕๐๐ เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ
๒๕๐๖ สถ.บ.เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๔๙๘ มัธยมปลาย โรงเรียนเชียงรายสามัคคีวิทยาคม
๒๔๙๑ ประถมศึกษา โรงเรียนสตรีทัดสิงหเสนีย์
๒๔๙๑ มัธยมต้น โรงเรียนไพศาลศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๙ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระดับ ๑๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๒ ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๔ ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๙ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๒ รองศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๗ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๐ หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๗ อาจารย์โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๓ บริษัท Coffey, Levine and Blum Berg Architect, New York, USA
๒๕๑๔ วิทยากรโท กระทรวงมหาดไทย
๒๕๐๗ สถาปนิกโท กรมโยธาเทศบาล
๒๕๑๑ ภูมิสถาปนิกฝึกหัด บริษัท Zion and Breen Associates, Landscape Architecture New York, USA
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๙ สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๘ ศิษย์เก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ เหรียญดุษฎีมาลา สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๕๔๔ ศิลปินดีเด่นจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
๒๕๔๔ นิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๔ กิตติบัตรยกย่อง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
๒๕๔๔ กิตติบัตรแต่งตั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๑ ดีเด่นประเภทสถาปนิกด้านการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๒๕๓๖ ออกแบบอาคารดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th