หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ชื่อ : ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๓๗ ปี นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน เป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปทรง ๓ มิติ มีความสัมพันธ์ของเส้นและปริมาตรอันกลมกลืนงดงาม โดยนำเสนอผ่านความรู้สึก อารมณ์และความปรารถนา เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ และต่อมาในภายหลังได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาแฝงปรัชญาทางพุทธศาสนา ผลงานได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้งรวมทั้งได้รับเกียรติให้สร้างประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ออกแบบเหรียญและทำต้นแบบเหรียญพระมหาชนกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกแบบประติมากรรมนูนสูง ติดตั้งสระน้ำ ภายในบริเวณสวนหลวง ร.๙ และดำเนินการปั้นดินต้นแบบและควบคุมการหล่อทองเหลืองแล้ว ปิดทองพระประธานและพุทธสาวกเพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ และสร้างคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะแก่สังคมและ วงการศึกษาศิลปะของไทย มาโดยตลอด
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๘ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๖ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๓๓ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๔ อาจาร์ยภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๒ เลขานุการภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๑ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๗ หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
การประกวดออกแบบพระพุทธรูปที่วัดทองศาลางาม
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙-๒๒ และ ๒๔
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: เติบโต/Growth
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๕
ขนาดของผลงาน :: สูง ๕๐ cm.
เทคนิค :: ปูนปลาสเตอร์


ชื่อผลงาน :: ปริมาตร-รูปทรง
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๘
ขนาดของผลงาน :: ๔๔ cm
เทคนิค :: ซีเมนต์ขาว
 


ชื่อผลงาน :: กลุ่ม/Group
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๓
ขนาดของผลงาน :: ๑๒๐ cm.
เทคนิค ::  สลักไม้


ชื่อผลงาน :: ความปรารถนา
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๐
ขนาดของผลงาน :: ๑๘ cm.
เทคนิค :: ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม


ชื่อผลงาน :: ขณิกะสมาธิ
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖
ขนาดของผลงาน :: ๘๗ cm.
เทคนิค :: ปูนปลาสเตอร์

ชื่อผลงาน :: อัปปนาสมาธิ
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖
ขนาดของผลงาน :: ๘๗ cm.
เทคนิค :: ปูนปลาสเตอร์ชื่อผลงาน :: สมาธิ
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖
ขนาดของผลงาน :: ๑๗๕ cm.
เทคนิค :: ปูนปลาสเตอร์
 


ชื่อผลงาน :: อนุภาพของกิเลส ศีล สมาธิ ปัญญา
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖
ขนาดของผลงาน :: ๔๐ cm.
เทคนิค :: ปูนปลาสเตอร์ , แก้ว , น้ำ , พลาสติก
 


ชื่อผลงาน :: การรับรู้
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖
ขนาดของผลงาน :: ๙๐ x ๙๐ cm.
เทคนิค :: กระจกเงา
 


ชื่อผลงาน :: พลังจักรวาล
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๘
ขนาดของผลงาน :: ๕๕๐ x ๕๕๐ cm. สูง ๖๐๐ cm.
เทคนิค :: สเตนเลส
 

ที่อยู่  ๑๓๐๗  ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๑๒ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กทม.  ๑๐๖๐๐
 


 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th