หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรมจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เป็นศิลปินที่ยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกของศิลปินไทยในการใช้วัสดุสำเร็จรูปในงานศิลปะจนประสบความสำเร็จในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมผลงานจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นำเสนอวิถีชีวิต ความงาม และทัศนะต่อสังคมให้ตระหนักถึงแก่นแท้ของจิตมนุษย์ที่สัมพันธ์กัน อันจะชี้นำไปสู่ความสงบและปัญญาแห่งธรรมะในที่สุด ผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง เช่น การเขียนภาพระบายสีแบบเกลี่ยเนียนบนระนาบของผ้าใบต่างระดับ รูปทรงของคนเขียนแบบเหมือนจริง แต่สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะในแนวเหนือจริงหรือในแนวศิลปะเพ้อฝัน และงานจิตรกรรม ที่ใช้แผ่นเหล็กดัดตัดเป็นรูปทรงคน ร่วมในจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบเป็นงานจิตรกรรมบนระนาบต่างระดับ เป็นต้น ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะ และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตให้เหล่าศิลปิน คณาจารย์ และเยาวชน จึงนับว่า ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๐ ศบ.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๕ ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนช่างศิลป์
๒๔๙๗ ประถมศึกษา โรงเรียนสว่างวิทยา
๒๕๐๓ มัธยมศึกษา โรงเรียนไพศาลศิลป์
๒๕๒๒ ศม.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๕ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๘ หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๘ ประธานกรรมการดำเนินการจัดตั้งภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๖ รองศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๒ รองคณบดีฝ่ายธุรการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๑๑ นักวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๑๔ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๒๙ หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๓ เกียรตินิยมอันดับ ๑
๒๕๓๘ เกียรตินิยมอันดับ ๑
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: เรื่องเล่าที่เขาใหญ่
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๒
ขนาดของผลงาน :: ๘๙ x ๗๙ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: จิตรกรรม
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๑
ขนาดของผลงาน :: ๑๕๐ x ๑๕๐ x ๔๐ cm.
เทคนิค :: สื่อประสม

ชื่อผลงาน :: ความบันดาลใจจากไม้แขวนเสื้อ
ปีที่สร้าง :: ๒๕๑๒
ขนาดของผลงาน :: ๑๓๕ x ๑๓๘ x ๖๕ cm.
เทคนิค :: สื่อประสม
 


ชื่อผลงาน :: ซากชีวิต
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๐
ขนาดของผลงาน :: ๑๐๐ x ๗๕ x ๑๓ cm.
เทคนิค :: สื่อประสม


ชื่อผลงาน :: ภาวะของจิตใต้สำนึก
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๓
ขนาดของผลงาน :: ๑๔๐ x ๑๒๐ x ๘ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ
 


ชื่อผลงาน :: จิตใต้สำนึก
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๔
ขนาดของผลงาน :: ๑๓๗ x ๙๕ x ๒๓ cm.
เทคนิค :: สื่อประสม


ชื่อผลงาน :: ชีวิตเพื่อชีวิต
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๖
ขนาดของผลงาน :: ๑๑๕ x ๙๕ x ๑๐.๕ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ
 


ชื่อผลงาน :: ชีวิต-สัจธรรม
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๗
ขนาดของผลงาน :: ๑๘๐ x ๑๓๐ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: ชีวิตกับกาลเวลา
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๖
ขนาดของผลงาน :: ๑๕๐ x ๑๔๐ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: จังหวะชีวิต
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๕
ขนาดของผลงาน :: ๑๔๐ x ๑๖๐ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: ชีวิต-หนทาง
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๘
ขนาดของผลงาน :: ๑๔๕ x ๑๘๐ x ๘ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: ชีวิตกับจิตใต้สำนึก
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๓
ขนาดของผลงาน :: ๑๒๐ x ๑๒๐ cm.
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: หลายชีวิต
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๗
ขนาดของผลงาน :: ๑๑๖ x ๑๓๕ cm.
สถานที่เก็บ :: หอศิลป์ส่วนบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: คุณสุวดี จตุพรภักตร์
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ


ชื่อผลงาน :: พลังแห่งสติปัญญา
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๘
ขนาดของผลงาน :: ๑๓๐ x ๑๒๕ cm.
สถานที่เก็บ :: หอศิลปแห่งชาติ
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบชื่อผลงาน :: ชีวิตที่เลือกได้
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๘
ขนาดของผลงาน :: ๑๔๐ x ๑๖๕ cm.
ผู้เป็นเจ้าของ (กรรมสิทธิ์) :: นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ
 


ชื่อผลงาน :: พลังจิตใต้สำนึก
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๙
ขนาดของผลงาน :: ๑๔๐ x ๑๒๒ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันบนผ้าใบ
 


ชื่อผลงาน :: พลังชีวิต
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๙
ขนาดของผลงาน :: ๑๖๕ x ๑๑๐ cm.
เทคนิค :: สีน้ำมันและสีอะคริลิคบนผ้าใบ
 

ที่อยู่ ๑๙๐๓/๑  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบัง  กทม. ๑๐๕๒๐

 

 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th