หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรมจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เป็นศิลปินที่ยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกของศิลปินไทยในการใช้วัสดุสำเร็จรูปในงานศิลปะจนประสบความสำเร็จในผลงานจิตรกรรมสื่อผสมผลงานจิตรกรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นำเสนอวิถีชีวิต ความงาม และทัศนะต่อสังคมให้ตระหนักถึงแก่นแท้ของจิตมนุษย์ที่สัมพันธ์กัน อันจะชี้นำไปสู่ความสงบและปัญญาแห่งธรรมะในที่สุด ผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง เช่น การเขียนภาพระบายสีแบบเกลี่ยเนียนบนระนาบของผ้าใบต่างระดับ รูปทรงของคนเขียนแบบเหมือนจริง แต่สร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะในแนวเหนือจริงหรือในแนวศิลปะเพ้อฝัน และงานจิตรกรรม ที่ใช้แผ่นเหล็กดัดตัดเป็นรูปทรงคน ร่วมในจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบเป็นงานจิตรกรรมบนระนาบต่างระดับ เป็นต้น ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะ และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์และเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตให้เหล่าศิลปิน คณาจารย์ และเยาวชน จึงนับว่า ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะ และมีคุณูปการต่อวงการศิลปะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๒๒ ศม.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๗ ประถมศึกษา โรงเรียนสว่างวิทยา
๒๕๐๓ มัธยมศึกษา โรงเรียนไพศาลศิลป์
๒๕๐๕ ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนช่างศิลป์
๒๕๑๐ ศบ.จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๑ นักวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๑๔ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๒๙ หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๒ รองคณบดีฝ่ายธุรการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๖ รองศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๘ ประธานกรรมการดำเนินการจัดตั้งภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๓๘ หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๔๕ ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๓ เกียรตินิยมอันดับ ๑
๒๕๓๘ เกียรตินิยมอันดับ ๑
ผลงาน
 • เรื่องเล่าที่เขาใหญ่
 • จิตรกรรม
 • ความบันดาลใจจากไม้แขวนเสื้อ
 • ซากชีวิต
 • ภาวะของจิตใต้สำนึก
 • จิตใต้สำนึก
 • ชีวิตเพื่อชีวิต
 • ชีวิต-สัจธรรม
 • ชีวิตกับกาลเวลา
 • จังหวะชีวิต
 • ชีวิต-หนทาง
 • ชีวิตกับจิตใต้สำนึก
 • หลายชีวิต
 • พลังแห่งสติปัญญา
 • ชีวิตที่เลือกได้
 • พลังจิตใต้สำนึก
 • พลังชีวิต
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th