หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ออกแบบอุตสาหกรรม
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์ ปัจจุบันอายุ ๘๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ กรุงเทพมหานคร จบปริญญาโททางศิลปะ (MFA) สาขา Ceramics Design และ Textile Design จาก Cranbrook Academy Of Art, Broomfield Hill, ไมอามี สหรัฐอเมริกา รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นค้นคว้า และสร้างสรรค์ ผลงาน การออกแบบงานเครื่องปั้นดินเผามาตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ผลงานแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบโดยผสมผสานลักษณะความเป็นไทยกับตะวันตกได้อย่างลงตัวสวยงาม ทันสมัย อีกทั้งมีเทคนิคการเคลือบและการลงสีเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับเกียรติเป็นสตรีไทยคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงผลงานในนิทรรศการผลงานสตรีโลก ณ พิพิธภัณฑ์นิโลลาช กรุงโคเปนเฮเกน แม้ปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังคงถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์เข้มแข็ง นับว่าเป็นผู้มีคุณณูปการต่อวงการศึกษาไทย และเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่ายิ่ง รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๑ ปริญญาโททางศิลปะ (MFA) สาขา Ceramics Design และ Textile Design, Cranbrook Academy of Art, Broomfield Hill, MI
๒๕๐๐ ปริญญาตรีทางศิลปะ (BFA) สาขา Ceramics Design และ Textile Design,Cranbrook Academy of Art, Broomfield Hill, MI
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๔ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓ อาจารย์พิเศษวิชา Ceramics II ภาคต้นและภาคปลาย และ Ceramics V ภาคต้นและภาคปลาย ที่คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ อาจารย์พิเศษที่ภาควิชาครุศิลป์ วิชาเครื่องปั้นดินเผาชั้นต้น (ชั้นปีที่ ๓) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๕ อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๒๓ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๐๕ อาจารย์ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๕ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถยาภรณ์
๒๕๓๖ รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ผู้อุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน
  • โถมีฝาสโตนอวร์ แบบไทย ดัดแปลงจากโถโบราณของไทย หูจับเป็นเต่า ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
  • โถมีฝาสโตนอวร์ แบบไทยดัดแปลงจากถ้วยโบราณของไทย ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
  • จานสโตนแวร์ เคลือบ Chineses Green Glazx ตกแต่ง Wax ใต้เคลือบใส ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
  • จานพอร์ชเลน ตกแต่งลวดลาย Abstract เคลือบ Copper Red ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
  • แจกันเคลือบขาว ตกแต่ง พู่กัน ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
  • ชุดกานำชาสโตนแวร์แบบตะวันออก ปั้นโดยใช้แป้นหนุน
  • แจกันสโตนแวร์รูปทรงแบบสุโขทัย ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
  • ชุดกานำชาสโตนแวร์ เคลือบ Copper Blue ปั้นโดยใช้แป้นหนุน
  • ชานฝาสโตนแวร์ เคลือบขี้เถ้าจากต้นมะม่วง ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th