หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ออกแบบอุตสาหกรรม
ปีที่ได้รับ : 2549
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์ ปัจจุบันอายุ ๘๕ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ กรุงเทพมหานคร จบปริญญาโททางศิลปะ (MFA) สาขา Ceramics Design และ Textile Design จาก Cranbrook Academy Of Art, Broomfield Hill, ไมอามี สหรัฐอเมริกา รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์ เป็นผู้มีความมุ่งมั่นค้นคว้า และสร้างสรรค์ ผลงาน การออกแบบงานเครื่องปั้นดินเผามาตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ผลงานแต่ละชิ้นได้รับการออกแบบโดยผสมผสานลักษณะความเป็นไทยกับตะวันตกได้อย่างลงตัวสวยงาม ทันสมัย อีกทั้งมีเทคนิคการเคลือบและการลงสีเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับเกียรติเป็นสตรีไทยคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแสดงผลงานในนิทรรศการผลงานสตรีโลก ณ พิพิธภัณฑ์นิโลลาช กรุงโคเปนเฮเกน แม้ปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังคงถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์เข้มแข็ง นับว่าเป็นผู้มีคุณณูปการต่อวงการศึกษาไทย และเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่ายิ่ง รองศาสตราจารย์สมถวิล อุรัสยะนันทน์ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๑ ปริญญาโททางศิลปะ (MFA) สาขา Ceramics Design และ Textile Design, Cranbrook Academy of Art, Broomfield Hill, MI
๒๕๐๐ ปริญญาตรีทางศิลปะ (BFA) สาขา Ceramics Design และ Textile Design,Cranbrook Academy of Art, Broomfield Hill, MI
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๓ อาจารย์พิเศษวิชา Ceramics II ภาคต้นและภาคปลาย และ Ceramics V ภาคต้นและภาคปลาย ที่คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๓ อาจารย์พิเศษที่ภาควิชาครุศิลป์ วิชาเครื่องปั้นดินเผาชั้นต้น (ชั้นปีที่ ๓) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๐๕ อาจารย์ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๕ อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒๕๒๔ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๕ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถยาภรณ์
๒๕๓๖ รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ผู้อุทิศตนและเวลาในการปฏิบัติหน้าที่การสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๓ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงาน


ชื่อผลงาน :: ชุดกานำชาสโตนแวร์ เคลือบ Copper Blue ปั้นโดยใช้แป้นหนุน
ปีที่สร้าง :: ๒๔๙๙


ชื่อผลงาน :: ชุดกานำชาสโตนแวร์แบบตะวันออก ปั้นโดยใช้แป้นหนุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖


ชื่อผลงาน :: แจกันสโตนแวร์รูปทรงแบบสุโขทัย ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๖

 

ชื่อผลงาน :: แจกันเคลือบขาว ตกแต่ง พู่กัน ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๒


ชื่อผลงาน :: จานพอร์ชเลน ตกแต่งลวดลาย Abstract เคลือบ Copper Red ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๒๑


ชื่อผลงาน :: จานสโตนแวร์ เคลือบ Chineses Green Glazx ตกแต่ง Wax ใต้เคลือบใส ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๕

 


ชื่อผลงาน :: โถมีฝาสโตนอวร์ แบบไทยดัดแปลงจากถ้วยโบราณของไทย ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๔


ชื่อผลงาน :: โถมีฝาสโตนอวร์ แบบไทย ดัดแปลงจากโถโบราณของไทย หูจับเป็นเต่า ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๓๓

 


ชื่อผลงาน :: ชานฝาสโตนแวร์ เคลือบขี้เถ้าจากต้นมะม่วง ปั้นโดยใช้แป้นหมุน
ปีที่สร้าง :: ๒๕๔๖
 


 

สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th