หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทวี รัชนีกร

ชื่อ : นายทวี รัชนีกร
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทวี รัชนีกร ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่จังหวัดราชบุรี เป็นศิลปินอาวุโสที่ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ โดยในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมนั้น ระยะแรกได้แสดงออกให้เห็นความงามของธรรมชาติที่ผสมผสานความคิด จนเกิดรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและต่อมาได้เสนอภาพสะท้อนภาวะของสังคม วิถีชีวิต ความเชื่อ ความเป็นท้องถิ่นและเรื่องราว สะเทือนใจที่มีต่อประชาชนโดยเสนอทัศนะต่อสังคมให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความจริงของมนุษย์ที่จะมอบให้แก่กันและกัน ในส่วนของกระบวนการแสดงออกยังได้นำเอาวัสดุพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ในระดับสากล และผลงานได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ทางทัศนศิลป์แก่นักศึกษาศิลปะในฐานะอาจารย์ตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเกษียณอายุ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้แก่ศิลปินและวงวิชาการศึกษาทางด้านนี้ จนเกิดการพัฒนารูปแบบมาถึงปัจจุบัน นับได้ว่าผลงานศิลปะและงานวิชาการทางศิลปะต่างๆ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เป็นศิลปินที่ดำรงชีวิตในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีความมั่นคง และประกอบกิจการงานด้วยคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง นายทวี รัชนีกร จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๖ มัธยมการศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอัมพวา อัมพวันวิทยาลัย
๒๔๙๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
๒๕๐๓ ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๘ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ หัวหน้าคณะวิชาออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘ กรรมการดำเนินงานจัดตั้ง หอศิลปและวัมนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘ ศิลปินอิสระ Studio จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘
๒๕๓๘ กรรมการที่ปรึกษา พิพิธภัณฑ์สถานวัดสุทธจินดา กรมศิลปากร พิพิธภัณฑ์สถานวัดสุทธจินดา กรมศิลปากร
๒๕๓๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๕ หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดสร้างประติมากรรมสาธารณะ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๖ ผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๓ หัวหน้าคณะทำงานสร้างหุ่นจำลองปราสาทเขาพนมรุ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๒๕๓๐ หัวหน้าทำงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของใฃ้ในครัวเรือนอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๒๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๒๙ หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๐๙ หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม คณะวิชาออกแบบ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๕๑๘ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสืมา
๒๕๐๓ ศิลปินอิสระ
๒๕๐๔ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๕ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ "แดง"
๒๕๔๔ ศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี" ประจำปี ๒๕๔๔
๒๕๔๔ ศิลปินดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๐๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม
๒๕๐๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม
๒๕๐๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th