หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทวี รัชนีกร

ชื่อ : นายทวี รัชนีกร
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2548
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทวี รัชนีกร ปัจจุบันอายุ ๗๑ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่จังหวัดราชบุรี เป็นศิลปินอาวุโสที่ทุ่มเทในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ โดยในการสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมนั้น ระยะแรกได้แสดงออกให้เห็นความงามของธรรมชาติที่ผสมผสานความคิด จนเกิดรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและต่อมาได้เสนอภาพสะท้อนภาวะของสังคม วิถีชีวิต ความเชื่อ ความเป็นท้องถิ่นและเรื่องราว สะเทือนใจที่มีต่อประชาชนโดยเสนอทัศนะต่อสังคมให้ตระหนักถึงความยุติธรรมและความจริงของมนุษย์ที่จะมอบให้แก่กันและกัน ในส่วนของกระบวนการแสดงออกยังได้นำเอาวัสดุพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ในระดับสากล และผลงานได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ทางทัศนศิลป์แก่นักศึกษาศิลปะในฐานะอาจารย์ตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเกษียณอายุ อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้แก่ศิลปินและวงวิชาการศึกษาทางด้านนี้ จนเกิดการพัฒนารูปแบบมาถึงปัจจุบัน นับได้ว่าผลงานศิลปะและงานวิชาการทางศิลปะต่างๆ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เป็นศิลปินที่ดำรงชีวิตในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีความมั่นคง และประกอบกิจการงานด้วยคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง นายทวี รัชนีกร จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๓ ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
๒๔๙๖ มัธยมการศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอัมพวา อัมพวันวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๘ ศิลปินอิสระ Studio จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘ กรรมการดำเนินงานจัดตั้ง หอศิลปและวัมนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘ กรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๘
๒๕๓๘ กรรมการที่ปรึกษา พิพิธภัณฑ์สถานวัดสุทธจินดา กรมศิลปากร พิพิธภัณฑ์สถานวัดสุทธจินดา กรมศิลปากร
๒๕๓๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๖ ผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๓ หัวหน้าคณะทำงานสร้างหุ่นจำลองปราสาทเขาพนมรุ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๒๕๓๕ หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดสร้างประติมากรรมสาธารณะ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๓๐ หัวหน้าทำงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของใฃ้ในครัวเรือนอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๒๙ หัวหน้าคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๒๔ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๑๘ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสืมา
๒๕๐๙ หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม คณะวิชาออกแบบ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๕๐๓ ศิลปินอิสระ
๒๕๐๔ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๕๓๘ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ หัวหน้าคณะวิชาออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๔ ศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี" ประจำปี ๒๕๔๔
๒๕๔๔ ศิลปินดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม
๒๕๐๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ครั้งที่ ๑๑
๒๕๐๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์
๒๕๐๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
๒๕๔๕ รางวัลมนัส เศียรสิงห์ "แดง"
ผลงาน
 • สตูดิโอ หมายเลข ๑ (Studio No.๑)
 • กราบกราบสาธุ (Salutation)
 • นรกบนผนังสิมที่นาดูน (Hellon the Wall at Na-doon)
 • โกหกระดับโลก (Tell a Lie)
 • เปรตนรก (Demon in the Hell)
 • นางฟ้าลูกดก (Angle)
 • ขอความกรุณาจากพญาคันคาก (Arking for the Kindness from Paya-Kan-Kak)
 • ขอน้ำบนฟ้า จากพญาคันคาก (Arking for the rain from Paya-Kan-Kak)
 • เปรตสุจิโลมา (Demon (su-ji-lo-ma))
 • เปรตอเนกบาทา หมายเลข ๒ (Demon No.๒)
 • หนอนขี้ ปฏิเสธสวรรค์ (Escape from the Heaven)
 • เปรตอเนกบาทา (Many feet of Demon )
 • เห็นดีเป็นชั่วกลับหัวเป็นตีน (Fallacy of Goodness)
 • ฝูงเปรต (The Group of Demon)
 • คาถาผูกปากศัตรู (Adjudication)
 • สืบชาติภพ หมายเลข ๒ (Recall of Past No.๒)
 • สามพี่น้องร้องเพลง (The Chorus of Three Brother)
 • หนีเสือปะตะเข้ (Without the Escape)
 • บูชากงจักร (Worship of Discus)
 • ดาวล้อมเดือน (Moon in stars)
 • โลกผู้ให้ชีวิต (Parentage)
 • ดวงตาสวรรค์ (Foresight)
 • บันทึกบนหนังหมา (The Record)
 • แม่มูน(Moon River)
 • ขนมหวานขายดีที่พัทยา (Favourite Desert at Pattaya)
 • ปูดองเค็ม (Pickle Salted Crabs)
 • ต่างผิวที่พัทยา (Foreigners at Pattaya Beach)
 • ในสังคมแห่งความหวาดกลัว (Frightened Society)
 • ต้นไม้ (The Tree)
 • นกแสก บอกลางร้าย (Sign of Bad Omen)
 • ฝันบนผ้าของชาวนา (The Dream of Mountain Man)
 • เทพธิดาในสวนดอกไม้ (Angle in Flower Garden)
 • ตาวิเศษกับป่าชุมชนน้ำเสียว
 • ยายไฮ ขุดเขื่อน
 • ป่าเขา แม่น้ำ ทะเล และสายรุ้ง
 • ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ราหูอมจันทร์ (The belief of)
 • ไล่ตามบริโภคนิยม (The Crazy of Consumerism)
 • ต้นไม้ (The Tree)
 • เป็นปลื้ม
 • งานเลี้ยงฉลองในสตูดิโอ (Party in Studio)
 • ธรรมชาติผู้ให้ (Tenderness)
 • แผ่นดิน ภูเขา ทะเล ที่บ่อนอก
 • พลัง
 • เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หมายเลข ๑ (Illusion No.๑)
 • ความมั่นคงของใคร (Whose Security)
 • เกาขี้เรื้อน (Reveal a Secret)
 • สามประสาน (The Three Chorus)
 • แม่ลูก
 • ใต้ทะเลลึก
 • เสพสุขกันอยู่ในกลุ่ม (The Happiness of Teamwork)
 • เอ็นจอยไทยแลนด์
 • เผด็จการ (Dictator)
 • เด็กสาวชนบท (Village Girl)
 • คนแก่กับเด็ก
 • ปีศาจเผด็จการ (Devil Dictator)
 • สตูดิโอ หมายเลข ๒ (Studio No.๒)
 • สินค้าออก (Export)
 • ปากหอย (Slanderous)
 • ตัวเล็กคำเล็ก ตัวโตคำโต (Corruption)
 • เปรตอเนกเมตตา หมายเลข ๑ (Demon No.๑)
 • กบกินเดือน (Ambition)
 • บริโภคไม่อิ่ม (Endless Eagerness)
 • รวยกระจุก จนกระจาย (Richest - Poorest)
 • เทวดาบ้าเขื่อน (Lost of Nature)
 • ความโหดร้ายของสงคราม (Merciless of War)
 • ไอ้บ้าสงคราม (Crazy in War)
 • สืบชาติภพ หมายเลข ๑ (Recall of Past No.๑)
 • ธรรมชาติผู้เอื้ออาทร (Sympathizer)
 • แม่พิมพ์ (Model)
 • หน้าแบนแบนไว้ใจได้กา (Untrustful Face)
 • โกหกที่ปากมูล (Tell a Lie at Pak-Moon)
 • พินอคซิโอผู้ไร้ยางอาย (Unconsciousness of Pinoccio)
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th