หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายรงค์ วงษ์สวรรค์

ชื่อ : นายรงค์ วงษ์สวรรค์
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นาย รงค์ วงษ์สวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๗๕ ที่จังหวัดชัยนาท เป็นนักเขียนที่มีงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่งานเขียนบรรยายภาพคอลัมน์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทภาพยนตร์ และปกิณกะอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก รงค์ วงษ์สวรรค์ เริ่มมีชื่อเสียงมาจากงานเขียนคอลัมน์รำพึงรำพันโดย “ ลำพู ” ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เอกลักษณ์งานเขียนของเขาคือลีลาการใช้ภาษาที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ดังที่ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ นักวิชาการวรรณกรรมผู้มีชื่อเสียงเคยกล่าวไว้ว่า “ รงค์ วงษ์สวรรค์ ใช้ภาษาอย่างนักเลงภาษาจริง ๆ จะใช้คำที่เคยใช้ในสภาพต่ำสุด ในที่ที่สูงที่สุดก็ได้ จะเคยใช้คำที่เคยใช้แต่โบราณในจังหวะที่เกี่ยวกับสมัยใหม่ที่สุดก็ได้ ” ลีลาการเขียนที่มีอิทธิพลสูงทั้งต่อนักเขียนและนักอ่านนี้มีรากฐานอยู่ที่ประสบการณ์ชีวิตของตนเองและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์ของผู้ร่วมสังคมของเขา ความจริงใจในการสะท้อนภาพชีวิตดังกล่าว จึงแจ่มชัดกระทบใจผู้อ่าน ทำให้ตระหนักถึงการรับรู้และรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม จะเป็นชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส หรือกลุ่มคนที่มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นก็ตาม รงค์ วงษ์สวรรค์ ได้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนยากจน คนจรจัดในเมืองใหญ่หรือชาวไร่ชาวนาในชนบท ตลอดจนคนร่ำรวยในเมืองหลวง ต่างมีบทบาทร่วมกันและผูกพันกันอยู่ในสังคมทั้งสิ้น โลกทัศน์อันอิสระและความจริงใจที่ถ่ายทอดผ่านเอกลักษณ์ทางวรรณศิลป์ดังกล่าว ทำให้งานของ รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นบันทึกสังคมที่ทรงคุณค่า และทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม ๔ ทศวรรษ นาย รงค์ วงษ์สวรรค์ จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสรี
มัธยมต้น โรงเรียนอำนวยศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายท้ายเรือโยง บางบัวทอง
คนคุมปางไม้ อำเภอฝาง เชียงใหม่
๒๔๙๗ คนตรวจปรู๊ฟ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • ๐๐.๐๐ น
 • casino ดอกไม้บาป
 • กินหอมตอมม่วน
 • คึกฤทธิ์แสบสันต์
 • คืนรัก
 • แดง รวี
 • ใต้ถุนป่าคอนกรีต
 • นักเลงโกเมน ๑
 • นักเลงโกเมน ๒
 • นักเลงโกเมน ๓
 • นาทีสุดท้ายทับทิมดง ๑
 • นาทีสุดท้ายทับทิมดง ๒
 • บักสีอีจำปา
 • บาลีนีส ทัดดอกลั่นทม
 • ผกานุช บุรีรำ
 • ฝนเหล็ก - ไฟปืน๓๕
 • สนิมสร้อย
 • เสเพลบอยชาวไร่
 • หัวใจที่มีตีน
 • ไอ้แมลงวันที่รัก
 • กรุงเทพฯ รจนา
 • ลมหายใจสงคราม
 • เงาของเวลา
 • จากโคนต้นไม้ริมคลองถึงป่าคอนกรีท
 • บนถนนอากาศ
 • ผู้ดีน้ำครำ ๒
 • ผู้ดีน้ำครำ ๑
 • กวีสยามนำเที่ยว กรุงเทพฯ
 • ขุนช้างขุนแผนแสนสนุก
 • เบิ่ง สังคมและวัฒนธรรมอีสาน
 • ฝรั่งอุษาคเนย์ ไมเคิล ไรท์
 • ผู้มียี่เกในหัวใจ
 • หลงกลิ่นกัญชา
 • ระบำนกป่า
 • เมนูบ้านท้ายวัง
 • หอมดอกประทวน
 • พูดกับบ้าน
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th