หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายไพบูลย์ มุสิกโปดก

ชื่อ : นายไพบูลย์ มุสิกโปดก
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพถ่ายศิลปะ
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายไพบูลย์ มุสิกโปดก เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิลปินภาพถ่ายศิลปะอาวุโสที่มีผลงานต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า ๔๓ ปี ผลงานภาพถ่ายของนายไพบูลย์ มุสิกโปดก จะเน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นสำคัญ เนื้อหาในภาพถ่ายจะมีสาระและให้ความสุนทรีย์ผสมผสานอยู่ ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์สะเทือนใจและอิ่มเอมกับความงามของภาพที่ปรากฏในภาพถ่ายแต่ละชุด จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลเหรียญทองภาพถ่ายทั้งในและต่างประเทศถึง ๑๑ รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๓๙ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นอกจากมีศิลปะการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์สูงแล้ว นายไพบูลย์ มุสิกโปดก ยังเป็นผู้บุกเบิกแปลตำราการถ่ายภาพของไทยเพื่อใช้ในสถานศึกษาหลายแห่งในปัจจุบันและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา นับเป็นคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของไทยเป็นอย่างมาก นายไพบูลย์ มุสิกโปดก จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๗๘ มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนอำนวยศิลป
๒๔๗๖ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เสมียน กรมศุลกากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลเหรียญบรอนซ์
รางวัลชนะเลิศ บริษัทโกดักฯ
รางวัลซิลเวอร์อะวอร์ด บริษัทโกดักฯ
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
เกียรตินิยม Hon.F.BPS จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ
เกียรตินิยม Hon.FSCC จากสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
เกียรตินิยม Hon.FSCC จากสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
เกียรตินิยม Hon.F.PST จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกียรตินิยมชั้น E.FIAP จาก Federation Internationale de e Art Photographic (สหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติแห่งยุโรป)
เกียรตินิยมชั้น A.R.P.S.
รางวัลเหรียญเงิน โกดักฯ
รางวัลชนะเลิศ บริษัทโกดัก จำกัด
รางวัลยอดเยี่ยม กรมศิลปากร
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง สมาคมถ่ายภาพที่ประเทศอังกฤษ
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th