หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสันต์ สารากรบริรักษ์

ชื่อ : นายสันต์ สารากรบริรักษ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสันต์ สารากรบริรักษ์เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินคนสำคัญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตรกรรมและศิลปะสาขาอื่น อาทิ ศิลปะ ภาพพิมพ์ งานวาดเส้น และงานประติมากรรม มีความมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๔๐ ปี ได้รับการแสดงผลงานเดี่ยวและร่วมการแสดงด้านศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๘ ปี จากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการเพื่อดำเนินชีวิตเป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานอย่างจริงจัง โดยพัฒนางานศิลปะด้วยตนเองตามลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลังลับไว ปราศจากการลังเล ผลงานมีสีสันสดใส สวยงามมีชีวิต ให้คุณค่าทางสุนทรียะแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ผลงานเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง นอกจากการสร้างสรรค์งานแล้ว ยังได้ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยการอุทิศแรงกายและความสามารถสร้างงานศิลปะทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดบ้านพักเป็นห้องแสดงผลงานทั้งจิตรกรรม และประติมากรรมให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้อีกด้วย นับเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่ง นายสันต์ สารากรบริรักษ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๖ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่๕ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๔๙๕ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๔๙๗ มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๓ ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) มหหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๑ อาจารย์ตรี คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๗ อาจารย์โท คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๗ อาจารย์เอก คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๗ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ รองคณบดี คณะจิตกรรมและประติมากรรรมและภาพพิมพ์
๒๕๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๑๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๔๔ รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๑
๒๕๔๖ นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • Fighting
 • Fighting
 • Crinum Lily
 • Rice Field in Maetang
 • Deep Creeks
 • Master of the Herd
 • Extinguished
 • Anthurium in vase
 • Faith
 • A Fighting Cock
 • Landscape
 • Sunflower
 • ทุ่งนาแม่มาลัย
 • แม่จัน เชียงราย
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th