หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายสันต์ สารากรบริรักษ์

ชื่อ : นายสันต์ สารากรบริรักษ์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายสันต์ สารากรบริรักษ์เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินคนสำคัญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตรกรรมและศิลปะสาขาอื่น อาทิ ศิลปะ ภาพพิมพ์ งานวาดเส้น และงานประติมากรรม มีความมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๔๐ ปี ได้รับการแสดงผลงานเดี่ยวและร่วมการแสดงด้านศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๘ ปี จากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการเพื่อดำเนินชีวิตเป็นศิลปินอิสระ สร้างสรรค์ผลงานอย่างจริงจัง โดยพัฒนางานศิลปะด้วยตนเองตามลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลังลับไว ปราศจากการลังเล ผลงานมีสีสันสดใส สวยงามมีชีวิต ให้คุณค่าทางสุนทรียะแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ผลงานเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง นอกจากการสร้างสรรค์งานแล้ว ยังได้ทำคุณประโยชน์แก่สาธารณชนด้วยการอุทิศแรงกายและความสามารถสร้างงานศิลปะทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดบ้านพักเป็นห้องแสดงผลงานทั้งจิตรกรรม และประติมากรรมให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้อีกด้วย นับเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่ง นายสันต์ สารากรบริรักษ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๓ ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต(จิตรกรรม) มหหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๗ มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๕ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๔๘๖ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่๕ โรงเรียนวุฒิศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ รองคณบดี คณะจิตกรรมและประติมากรรรมและภาพพิมพ์
๒๕๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๗ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๗ อาจารย์เอก คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๗ อาจารย์โท คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๑ อาจารย์ตรี คณะจิตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๖ นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๔ รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๑
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๑๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๑๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๘ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th