หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายจุลทัศน์ กิติบุตร

ชื่อ : นายจุลทัศน์ กิติบุตร
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
ปีที่ได้รับ : 2547
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจุลทัศน์ กิติบุตร เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจบการศึกษาได้กลับไปทำงานในถิ่นกำเนิด ซึ่งมีความงดงามรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้าในการที่จะดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ ผลงานชิ้นเอกที่ทำให้งานสถาปัตยกรรมเปลี่ยนรูปลักษณ์และวิธีการ โดยการนำรูปแบบของพื้นถิ่นล้านนามาใช้เป็นปัจจัยหลักในการออกแบบคือ โรงแรมเดอรีเจนท์ (โฟร์ชีชั่น) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่การ ออกแบบอาคารทางศาสนาที่วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา และผลงานอื่น ๆ อีกมากว่า ๕๐ แห่ง เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณ สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านอนุรักษ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ดั้งประกาศเป็นนิสิตเก่าผู้สมควรได้รับการเชิดชูจากสมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสถาปนิกดีเด่นประจำปี ด้านวิชาชีพ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบัน นายจุลทัศนีย์ กิติบุตร ยังคงสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี นอกจากนี้ยังคงทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวทางประยุกต์ให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานออกแบบได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งสิ่งพิมพ์ภายในประเทศและต่างประเทศผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมของ นายจุลทัศน์ กิติบุตร แม้ว่าจะอยู่บนรากฐานแห่งสถาปัตยกรรมล้านนา แต่ก็มีความก้าวหน้า มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับยุคสมัยและมีพัฒนาการตลอดเวลา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากสมาคมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่สร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการออกแบบหลังในการสร้างสรรค์และสืบทอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมร่วมสมัยให้เป็นมรดกของชาติสืบไป นายจุลทัศน์ กิติบุตร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๓ มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
๒๕๐๕ มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒๕๑๑ อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๑ อาจารย์สอนพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ
๒๕๑๔ สถาปนิกและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ อาร์คิเทคคอแลบอเรทีฟ จำกัด
๒๕๒๒ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์ทองเจริญ จำกัด
๒๕๒๒ กรรมการบริหาร บริษัท กิติทิพย์ พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
๒๕๒๒ กรรมการอำนวยการ บริษัท กิติทิพย์ พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด
๒๕๓๘ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนาเชียงใหม่
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๖ ประกาศเกียรติคุณ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ นิสิตผู้สมควรได้รับการเชิดชู จากสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๖ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ม.เชียงใหม่
๒๕๔๗ สถาปนิกดีเด่นประจำปี ๒๕๔๗ ด้านวิชาชีพ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๗ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • โรงแรม The Reagent Chiang Mai (Four Season ในปัจจุบัน)
 • ตลาดประตูเชียงใหม่
 • บ้าน Mr.Brett
 • บ้านคุณสุไร ศุกระจันทร์
 • บ้านคุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล
 • บ้านท่า สันผีเสื้อ
 • บ้านนภาดอย
 • บ้านปลอดภัย
 • บ้านพักอาศัยริมแม่น้ำปิง
 • พระตำหนักเอื้องเงิน
 • ร้านอาหารบ้านสวน สันผีเสื้อ
 • ร้านอาหารบ้านสวน สันกำแพง( Le Grand Lanna ในปัจจุบัน)
 • เรือนยอง
 • โรงแรม เชียงอินทร์
 • ศูนย์นักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • สมาคม YMCA เชียงใหม่
 • โรงแรมรอยัล การ์เดน วิลเลจ หัวหิน (โรงแรมอนันตรา หัวหิน ในปัจจุบัน)
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th