หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายพิชัย นิรันต์

ชื่อ : นายพิชัย นิรันต์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2546
คำประกาศเกียรติคุณ
นายพิชัย นิรันต์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ที่ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาศิลปบัณฑิตจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินคนสำคัญด้านจิตรกรรมร่วมสมัยของวงการศิลปกรรมไทย มีความมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๔๐ ปี ได้จัดแสดงผลงานศิลปกรรมทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในช่วงที่จัดกิจกรรมด้านศิลปะนั้น ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะในสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์แก่สาธารณชนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย นายพิชัย นิรันต์ เป็นศิลปินที่พัฒนางานศิลปะของตนเองมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่แน่วแน่และศรัธาในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาธรรมชาติ เพื่อค้นหาความงามและความสัมพันธ์ แล้วเสนอสาระของความจริง ที่ตนเองรู้สึก จากนั้น ได้พัฒนาคลี่คลายไปสู่แนวความคิดที่เป็นจินตนาการส่วนตัวมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับพุทธปรัชญาคำสอนของพระพุทธองค์สร้างผลงานด้วยความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใช้เทคนิควิธีการจินตนาการที่มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพในการสร้างสรรค์ที่ประณีตงดงาม แสดงให้เห็นพุทธิปัญญาที่มีอยู่ในตัวเองอย่างชัดเจน ผลงานเคยได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง และเป็นศิลปินที่ได้รับเกียรติให้เขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ นายพิชัย นิรันต์ ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยที่รับราชการที่กรมศิลปากร เป็นอาจารย์สอนศิลปะโดยสั่งสอนลูกศิษย์ และค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาความคิดของตัวเอง และสร้างผลงานให้กับหน่วยราชการหลายแห่ง เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานศิลปกรรมในระดับชาติหลายครั้ง รวมทั้งเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในด้านศิลปะมาโดยตลอดนอกจากนั้น ยังได้จัดทำบ้านพักและห้องปฎิบัติงานส่วนตัวให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนที่สนใจโดยทั่วไปเข้าชมแลกเปลี่ยนความรู้อีกด้วย นับเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมตั้งแต่อดีตอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นายพิชัย นิรันต์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๙๘ ศึกษาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป
๒๔๙๗ มัธยมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนไพศาลศิลป์
๒๕๐๒ อนุปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๕ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม นายช่างศิลปกรรม ๘ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๒๕๓๓ หัวหน้าฝ่ายจิตรกรรม นายช่างศิลปกรรม ๗ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๗ บันทึกภาพจิตรกรรมสีน้ำมันแบบเหมือนจริง
๒๕๒๘ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองงานเฉพาะกิจ
๒๕๐๕ รับราชการครู วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
๒๕๒๒ นายช่างศิลปกรรม ๖ กองหัตถศิลป์
๒๕๒๖ หัวหน้าฝ่ายจิตรกรรม
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๓ นักศึกษาเก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
๒๕๔๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำ
๒๕๐๗ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๖ รางวัลที่ ๑ เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th