หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นางสาววนิดา พึ่งสุนทร

ชื่อ : นางสาววนิดา พึ่งสุนทร
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
ปีที่ได้รับ : 2546
คำประกาศเกียรติคุณ
นางสาววนิดา พึ่งสุนทร เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศิกษาปริญญาศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรมไทย) และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง(สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอาจารย์และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมประเพณี นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายล้วนเป็นที่ยอมรับ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นและมีคุณค่า ผลงานมีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตน เพื่อสนองประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการในยุคสมัยปัจจุบัน ผลงานที่สำคัญ เช่น พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนและห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี วัดจันเสน จังหวันครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านวัดม่วง จังหวัดราชบุรีโรงเรียนพระปริยัติธรรมและพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชฯ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)จังหวัดกำแพงเพชร เมรุลอยเพื่อพระราชทานเพลิงพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบประเพณีอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องถิ่น เขียนเป็นบทความทางวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา เช่น การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณทะเลสาบสงขลา พื้นที่ถิ่นภาคใต้เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย เป็นต้น เคยได้รับประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทยประเภทบุคคลจากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทยประเภทบุคคลจากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบัน หลังเกษียณอายุราชการแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้ชำนาญพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังคงสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ให้ความรู้ทางวิชาการสถาปัตยกรรมไทย และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามต่อไป นางสาววนิดา พึ่งสุนทร จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๐ โรงเรียนราชินี
๒๕๐๕ ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๗ ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๓๙ คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๗ คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๘ หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๕๓๑ หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๕๒๕ อาจารย์ ระดับ ๗ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๐ อาจารย์ ระดับ ๕ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๒๓ อาจารย์ ระดับ ๖ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๙ อาจารย์ ระดับ ๔ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๗ อาจารย์โทคณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๖ อาจารย์ตรีคณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๕ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๖ นักศึกษาเก่ายอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๓ ศิลปินดีเด่นกรุงเทพมหานคร สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๔๖ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบประเภณี) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๙ ประกาศเกียรติคุณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๐ ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
๒๕๔๒ ประกาศเกียรติคุณ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th