หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์

ชื่อ : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2545
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๔ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม ปริญญาเทียบเท่ามหาบัณฑิตเกียรตินิยม Hon. Post Graduate Course of oil painting และ Hon. Post Graduate Course of Sculpture ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโตเกียว ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ เป็นศิลปินที่มีบทบาทสำคัญต่อการวางรากฐานจิตรกรรมสมัยใหม่ในยุคแรกของไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวิชาการตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๗๐ ปี โดยเฉพาะงานด้านจิตรกรรม นับเป็นจิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยผู้หนึ่งที่มีความชำนาญ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกประทับใจได้อย่างนุ่มนวล งดงามในเรื่องการใช้สีที่ประสานกลมกลืน สร้างบรรยากาศแสงเงาที่ร่มรื่น สดใส ไม่ว่าจะเป็น การพลิ้วไหวของแสง อากาศ น้ำ ต้นไม้ใบหญ้า ด้วยกลวิธีระบายสีด้วยเกรียงที่ปาดอย่างชำนาญ อิสระ ฉับพลัน เปี่ยมไปด้วยพลังความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกในขณะนั้น ผสานกับกลวิธีระบายสีที่หลากหลาย มีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มหลายครั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ยังมีผลงานด้านประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ตลอดจนการศึกษาวิจัยที่มีผลงานค้นคว้าวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศกว่า ๑๒ เรื่อง ด้วยการนำวิชาความรู้ด้านจิตรกรรมลายเส้นที่ย่อส่วนจากของจริง มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยงานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม บูรณาการประสานประโยชน์ในแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี จนได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชบัณฑิต สาขาศิลปกรรมและเป็นศาสตราจารย์ (พิเศษ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ นับเป็นผู้สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ที่มีค่ายิ่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๔๘๘ Hon. Post Graduate Course of Sculpture Tokyo Academy of Fine Art, Japan
๒๕๐๖ Cert. Of SEATO Research of Fellowship of Southeast Asian Pottery Culture
(ว.ท.) โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๘๖ Hon. Post Graduate Course of Oil Painting Tokyo Academy of Fine Art, Japan
มัธยมศึกษาปีที่๗-๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาปีที่๔-๕ โรงเรียนปทุมคงคา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๙ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๗๓ รับราชการครู โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๗๕ ครู โรงเรียนช่างเงิน ยุพราชวิทยาลัย
๒๔๗๘ ครู โรงเรียนเพาะช่าง
๒๕๐๔ ศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๗ The First Australian Government Cultural Award
๒๕๐๖ Certificate of Seato Research Fellowship of Southeast
๒๔๗๕ รางวัลที่ ๒
๒๕๔๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th