หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายนิธิ สถาปิตานนท์

ชื่อ : นายนิธิ สถาปิตานนท์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)
ปีที่ได้รับ : 2545
คำประกาศเกียรติคุณ
นายนิธิ สถาปิตานนท์ เกิดเมื่อ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาบัย ระดับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปัตยกรรมศาตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นายนิธิ สถาปิตานนท์ เป็นสถาปนิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านสถาปัตยกรรม และอุดมการณ์ที่แน่วแน่ว่า จะพัฒนาวิชาชีพและผลงานสถาปัตยกรรมนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ได้สนับสนุนให้สถาปนิกมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ด้วยตระหนักอยู่เสมอว่างานสถาปัตยกรรมจะเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชนในชาติตลอดไป ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยและงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย และงานสถาปัตยกรรมพิ้นถิ่นทีโดดเด่นหลายชิ้น มีการนำระบบและเทคโนโลยีแบบตะวันตกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เช่น อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ที่ถนนศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย, เจดีย์หลวงปู่ชา ที่จังหวัดอุบลราชธานี, วัดป่าสุนันทวนารามที่จังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ นายนิธิ สถาปิตานนท์ ได้รับพระราชทานรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น (เหรียญทอง) ๔ ครั้ง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลชนะเลิศการประกวดแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้เขียนหนังสือบทความทางวิทยาการเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ อีกด้วยได้รับเกียรติเป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์,เลขาธิการสภาสถาปนิก, เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ The Japan Institute of Architects ฯลฯ ตลอดจนเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีผลงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ที่มีคุณค่าและมีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสถาปนิก และบุคคลทั่วไปอันเป็นแบบอย่างแก่อนุชนได้ศึกษาต่อไป นายนิธิ สถาปิตานนท์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๙ มัธยมศึกษาปีที่๘ โรงเรียนวชิราวุธ
๒๕๑๐ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๕ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๖ สถาปนิก บริษัท Metcalfs Associates Co.,Ltd.
๒๕๑๘ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ๑๐๓ จำกัด
๒๕๒๖ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก๔๙ จำกัด
๒๕๓๒ ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ๔๙ Group ๖ บริษัท
๒๕๓๒ ประธานกรรมการมูลนิธิหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
๒๕๓๕ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๐ ประธานคณะอนุกรรมการงานบูรณะโบราณสถาน
๒๕๔๓ เลขาธิการสภาสถาปนิก
๒๕๔๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมอาคาร กระทรวงมหาดไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๒๗ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๒๘ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๓๒ ผลงานดีเด่นรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๒ ผลงานดีเด่นรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๖ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๓๖ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๓๗ ผลงานดีเด่นรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๓๗ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๓๗ สมาชิกกิตติมศักดิ์ The Japan Instiute of Architects (JIA)
๒๕๓๘ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๓๘ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๓๙ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๐ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๑ รองชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๒ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๒ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๕ ผลงานดีเด่นรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๕ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๕ ชนะเลิศการประกวดแบบ
๒๕๔๕ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • โครงการ บ้านป่าตอง
  • โครงการ บ้านพัทยา
  • โครงการ อาคารสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ
  • โครงการ ทับแขกรีสอร์ท
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th