หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ

ชื่อ : นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี)
ปีที่ได้รับ : 2544
คำประกาศเกียรติคุณ
นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ ที่ตำบลบางลำพู อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาช่างออกแบบและตกแต่ง จากโรงเรียนศิลปากร ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งช่างออกแบบและตกแต่งกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยปฏิงานเกี่ยวกับการสำรวจ ตกแต่ง บูรณะโบราณสถาน พระอาราม พระบรมมหาราชวัง และอาคารที่ทำการรัฐบาล ประกอบกับได้รับการถ่ายทอดความเป็นศิลปินจากคุณตา คือ พระยาจินดารังสรรค์ และคุณพ่อ คือ หลวงวัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นช่างด้านศิลปะสถาปัตยกรรม ที่มีฝีมือสูงเด่นทำให้นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและตกแต่งเจดีย์ อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ กำแพง ซุ้มประตู นอกจากนั้นยังมีผลงานการเขียนลวดลายบนบานประตู ฝาผนัง แกะสลักหยวกตกแต่งจิตกาธาน จากผลงานที่ท่านได้สร้างมาทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลด้านสถาปัตยกรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายในระหว่างที่ท่านได้รับราชการจนถึงปัจจุบัน ผลงานของท่านที่โดดเด่น อาทิ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี พระอุโบสถ วัดป่านางสีดา จังหวัดอุดรธานี พระอุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาสวดพระอภิธรรม หอไตร ซุ้มกำแพง วัดพุทธภาวนา จังหวัดสมุทรปราการ ฯลฯ ผลงานสถาปัตยกรรมที่ท่านได้สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ล้วนเป็นผลงานที่มีการพัฒนา มีการอนุรักษ์ มีการสืบสาน และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและของประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับในวงการช่างวิชาชีพและประชาชน ท่านเป็นผู้ที่ทำงานศิลปะเพื่อศิลปะโดยแท้ มีผลงานที่งดงามเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตาม เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีให้ดำรงอยู่สืบไป นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสังเวช
มัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๒๓ กรรมการจัดซ่อมพระบรมมหาราชวัง และพระอุโบสถวัดพระแก้ว
๒๕๒๒ ออกแบบ
๒๕๐๗ เขียนแบบ
๒๕๑๓ ออกแบบ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕๐๕ เขียนแบบ
๒๔๙๔ กรมศิลปากร
๒๕๐๑ ออกแบบ นครปฐม
๒๕๐๓ ควบคุมการก่อสร้างพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์ และเป็นผู้ช่วยสถาปนิก
๒๔๙๒ ติดตามอธิบดีกรมศิลปากร
๒๔๘๗ ออกแบบ กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๔๘๘ ช่างกรมศิลปากร กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
๒๔๘๙ ผู้ช่วยสถาปนิกพิเศษ สำรวจและเขียนแบบพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ
ช่างตรี กรมศิลปากร
หัวหน้าแผนกออกแบบตกแต่ง กรมศิลปากร
๒๔๘๕ ข้าราชการในกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
สถาปนิกระดับ๗ กรมศิลปากร
สถาปนิกระดับ ๖ กรมศิลปากร
ช่างจัตวา กรมศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมแบบประเพณี) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th