หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายถวัลย์ ดัชนี

ชื่อ : นายถวัลย์ ดัชนี
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2544
คำประกาศเกียรติคุณ
นายถวัลย์ ดัชนี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่จังหวัดเชียงราย สำเร็จปริญญาตรีศิลปะบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การสอนของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนังอนุสาวรีย์และผังเมือง ปริญญาเอกทางด้านอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เป็นศิลปินคนสำคัญในด้านจิตรกรรมของไทยที่โดดเด่นในวงการศิลปะสากลด้วยความมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานของ ถวัลย์ ดัชนี “ ช่างวาดรูป ” ผู้มีพุทธิปัญญาสามารถนำแนวปรัชญาพุทธศิลป์มาสร้างงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลังลุ่มลึกและแกร่งกร้าว มีเนื้อหาสาระและท่วงทีที่มีชีวิตวิญญาณของความเป็นไทยผสมผสานระหว่างแนวปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้มีบทบาทยิ่งในการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยโดยมีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มมากมายหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาทางศิลปะนานาชาติอยู่เสมอผลงานบางส่วนติดตั้งแสดงถาวรเป็นสมบัติของชาติ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และสถานที่สำคัญ ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศและต่างประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จนสื่อมวลชนต่างประเทศสนใจชีวิตและงานของถวัลย์ ดัชนี จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมายและได้รับรางวัล Art and Culture Prize ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ จาก FUKUOKA ASIAN CULTURE PRIZE COMMITTEE นอกจากนี้ ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวัลย์ ดัชนี สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ รวมทั้ง ได้ใช้เวลานานกว่า ๒๕ ปี สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ที่บ้านดำ นางแล จังหวัดเชียงราย บ้านเกิดสำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของอนุชนรุ่นหลังสืบไป นายถวัลย์ ดัชนี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๐๖ ปริญญาเอก ราชวิทยาลัยศิลปแห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
๒๕๐๖ ระดับปริญญาโท ราชวิทยาลัยศิลปแห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
๒๕๐๐ ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๔๙๘ ศึกษาระดับประโยคครูประถมการช่าง(ป.ป.ช.) โรงเรียนเพาะช่าง
๒๔๙๒ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
๒๔๘๕ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
     
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๔ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๐๓ รางวัลที่ ๒
๒๕๐๕ รางวัลที่ ๑
๒๕๒๘ เกียรติยศเหรียญทอง สมาคมสถาปนิกสยาม
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th