หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ศิลปะสถาปัตยกรรม
ปีที่ได้รับ : 2543
คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ณ ตำบลมหานาค อำเภอป้อมปราบฯ สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต(สถาปัตยกรรมไทย) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาปัตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมในปี พ.ศ.๒๕๐๗ โดยทดลองปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์โท คณะสถาปัตยกรรมไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ปฏิบัติราชการมาตลอดจนได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะปฏิบัติราชการนั้น ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ วิจัย แต่งตำรา และเอกสารทางวิชาการมาโดยตลอด ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ รางวัลบุคคลตัวอย่างการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงานสถาปัตยกรรมที่ได้สร้างสรรค์นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตน มีการออกแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยเดิมและสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์แก่วงการศิลปะสถาปัตยกรรม รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ได้ให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมมากมายจากผลงานศิลปะและผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม จึงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเป็นอนุกรรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๙ และประเภทบุคคลดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ วันอนุรักษ์มรดกไทย นับเป็นผู้หนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรม รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์บรรยายพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๐๗ อาจารย์โท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๑๖ อาจารย์เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๒๕ รองศาตราจารย์ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย
๒๕๓๒ รองศาสตราจารย์ ระดับ๙ ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ผลงานที่สมควรจัดแสดงและเผยแพร่อย่างยิ่ง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๑๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๑๗ ผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๕๒๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๕ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๖ นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๙ นักศึกษาเก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๓๙ ผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย ประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น
๒๕๔๐ รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น และรางวัลบุคคลตัวอย่าง
๒๕๔๐ ผลงานดีเด่นในด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย ประเภทบุคคลดีเด่น
๒๕๔๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ศาลายา
 • พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
 • พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • เรือนคุณบุญชู ตรีทอง
 • เรือนไทยของนายแพทย์เล็ก ตันตาศนีย์
 • เรือนไทยประยุกต์ของคุณบังอร บุญมานนท์
 • เรือนไทยประยุกต์ของคุณรัตติกร ศิริลัทธยากร
 • โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า
 • ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สโมสรหมู่บ้านเรือนไทย บางบัวทอง
 • อาคารวัดสีสุก บางมด
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th