หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายทวีป วรดิลก

ชื่อ : นายทวีป วรดิลก
สาขา : วรรณศิลป์
สาขาย่อย : วรรณศิลป์
ปีที่ได้รับ : 2538
คำประกาศเกียรติคุณ
นายทวีป วรดิลก เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๗๑ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นกวีที่สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องมากว่า ๔๐ ปี ด้วยบทกวีในหลายรูปแบบทั้งเชิงเคารพต่อฉันทลักษณ์และความเรียงในลักษณะกลอนเปล่าอันเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเขา ผลงานทั้งสิ้นแสดงถึงจิตใจอันมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ที่จะสร้างสรรค์สังคมเพื่อส่วนรวมตลอดมา ยึดมั่นในแนวทาง “ ศิลปะเพื่อชีวิต ” อย่างแน่วแน่ นับเป็นกวีรุ่นบุกเบิกในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของวรรณกรรมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง บทกวีที่ร้อยกรองแม้จะมุ่งหมายสื่อใจความอย่างแจ่มชัดตรงไปตรงมา แต่ก็ใช้ความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคำอย่างประณีตและกรองร้อยถ้อยคำอย่างมีวรรณศิลป์ จึงมีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาอันแสดงอุดมทรรศน์ในฐานะนักมนุษย์นิยมที่ชัดเจน และรูปแบบอันประกอบด้วยสุนทรียะทางการประพันธ์ นอกจากนั้น ยังมีผลงานด้านบทความและสารคดีในฐานะนักหนังสือพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป็นนักแปลผู้ถ่ายทอดผลงานอันมีคุณค่าจากต่างประเทศออกมาเป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอันประณีตในภาษาไทย ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติอันสำคัญที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของกวีผู้นี้ บทกวีหลายบทได้กลายเป็นบทเพลงอันไพเราะเป็นที่รู้จักและประทับใจคู่กับวงวรรณศิลป์และคีตศิลป์ แสดงถึงความสามารถอันโดดเด่นที่เป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะ นายทวีป วรดิลก จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๘
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพร้อมมูลวิทยา
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโสมนัสวิหารและโรงเรียนฝึกหัดครูแผนกสามัญ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
เตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๔๙๕ บรรณาธิการ บรรณาธิการต่างประเทศ ผู้เขียนบทบรรณาธิการและหัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย สยามนิกร สุภาพบุรุษ-ประชามิตร ประชามิตรรายสัปดาห์ และเสียงอ่างทอง
๒๕๑๓ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ธนาคารไทยพัฒนา
๒๕๒๗ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทมติชน
๒๕๒๗ ที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารนครหลวงไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๓๘ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย
  • จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ผมรู้จัก
  • ปรัชญา
  • จิตร ภูมิศักดิ์
  • พระพิฆเนศมหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษาคเนย์
  • การเมืองทมิฬตอนอั้งยี่ครองเมือง
  • เหมาเจ๋อตง ฮ่องเต้นักปฏิวัติ
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th