หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต

ชื่อ : นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2543
คำประกาศเกียรติคุณ
นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการยกย่องเป็น ๑ ใน ๕๒ นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นจิตรกรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะผลงานที่วิจิตรงดงามบ่งบอกถึงพื้นฐานความรู้ที่แตกฉานด้านวรรณกรรม พุทธศาสนาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและสากลเทคนิคการเขียนภาพและความรู้รอบตัว ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ ภาพเหมือน ภาพจิตรกรรมไทยจำนวนมาก ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในระดับชาติใช้ประดับตกแต่งสถานที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นสมบัติของชาติจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินที่มีความเป็นนักวิชาการและมีความรับผิดชอบสูงผลงานของท่านแต่ละชิ้น ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน จะต้องได้รับการศึกษาในเรื่องของเนื้อหา ความถูกต้อง และเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพเป็นอย่างดีที่สุด จะเห็นได้จากงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดตรีทศเทพฯ ส่วนงานการกุศล ดำเนินการซ่อมหุ่นหลวง หุ่นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ไห้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์สวยงามก่อนนำออกตั้งแสดง งานวิจัยหุ่นไทยที่ท่านศึกษาค้นคว้า ได้รับการพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นต้นแบบแก่ผู้ที่สนใจให้สามารถนำไปศึกษาและปฏิบัติงานด้านประณีตศิลป์อันวิจิตร เช่น งานปักสะดึงกรึงไหม ที่ปรากฏอยู่บนย่ามและตาลปัตร ในงานพระราชกุศลฉลองวันคล้ายวันประสูติครบ ๖๐ ปี ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ รวมทั้งที่ปรากฏอยู่บนเครื่องแต่งกายละคร หุ่นหลวง หุ่นหน้าวัง หุ่นกระบอก ที่ท่านซ่อมไว้และสร้างขึ้นได้รับการถ่ายทอดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาบุคคลทั่วไปมาโดยตลอด นายจักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินที่มีคุณสมบัติน่ายกย่อง มีผลงานด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีปริมาณงานหลากหลายมากเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทุกระดับ ผลงานของท่านแสดงถึงการสร้างสรรค์ การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ และการเผยแพร่อย่างครบถ้วน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
๒๕๐๓ มัธยมศึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
๒๕๐๙ ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๐๙ พระอาจารย์พิเศษ
๒๕๑๒ อาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะไทย
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๒ รางวัลชนะเลิศที่ ๑
๒๕๐๘ รางวัลชนะเลิศ
๒๕๐๘ รางวัลเหรียญทองแดง
๒๕๐๙ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๖ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๑๖ รางวัลชนะเลิสภาพจิตรกรรมไทยประเพณี
๒๕๒๕ อนุกรรมการผู้ทรงความรู้ทางศิลปะ
๒๕๒๕ นายช่างเอกในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๒๕๓๐ ผู้มีผลงานดีเด่น
๒๕๓๑ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินไทยที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อให้กับประเทศไทย
๒๕๓๒ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๒ รางวัลผู้สนับสนุนดีเด่นการอนุรักษ์มรดกไทย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
๒๕๓๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๗ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๔๒ เกียรติบัตร กรมศิลปากร
๒๕๔๓ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
 • Manohra
 • Phra Lor Meet Phra Phaeun Phra Phaeng
 • Inao
 • Inao
 • Sangthong
 • Life of the Buddha
 • The Lord Buddha Teaching the Five Disciples
 • Life of the Buddha
 • Inao
 • Khun Chang Khun Phan
 • Ramayana
 • Kai Kaew
 • Phra Lor Entering the Garden
 • Flock
 • Reclining Buddha
 • นางแมวเย้ยซุ้ม
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th