หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายมานิตย์ ภู่อารีย์

ชื่อ : นายมานิตย์ ภู่อารีย์
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ภาพพิมพ์
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ เป็นศิลปินอาวุโสผู้หนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาในระยะเวลายาวนาน ปัจจุบัน ๖๔ ปี เกิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาศิลปะจากแผนกจิตรกรรม โรงเรียนเพาะช่างศิลปะบัณฑิตจิตรกรรม (เกียรตินิยม) คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรดีโพลม่าจิตรกรรม สถาบันวิจิตรศิลป์ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้สร้างสรรค์งานศิลปะอันมีคุณค่าทั้งงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม และเครื่องเคลือบดินเผา แสดงในนิทรรศการศิลปะสำคัญต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญทอง ๓ ครั้ง) ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จนได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ศึกษาดูงานศิลปะและแสดงผลงานทางศิลปะในต่างประเทศ เช่น อิตาลี อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ รับราชการให้การศึกษาอบรมแก่ศิษย์และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร จากผลงานศิลปะและประสบการณ์ จึงได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะทั้งทางราชการและเอกชน เช่นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงงานศิลปะของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด การแสดงงานศิลปะของ ป.ต.ท. เป็นต้น นับได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ สร้างงานศิลปะต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นตัวอย่างอันดีและมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลัง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานภาพพิมพ์ที่ได้บุกเบิกสร้างสรรค์มา ปัจจุบันมีผลงานอันทรงคุณค่าทางจิตรกรรมเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะและสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
โรงเรียนเพาะช่าง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศนียบัตร อิตาลี
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๑๗ กรรมการ
๒๕๒๙ หัวหน้าภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๐ อาจารย์สอนศิลปะ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในการตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๕ วุฒิบัตรเกียรติยศ ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผายอดเยี่ยม
๒๕๐๕ ยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๒ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๑ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
ผลงาน
  • พลังชีวิต หมายเลข ๑
  • การพัฒนาการแอปเปิ้ลตอนค่ำ
  • แย่งอาหาร
  • ตาลสด
  • ตะกร้อ
  • เลือดในอก
  • Apple ๓
  • Magic Land
  • Three Friends
  • แย่งอาหาร
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th