หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : จิตรกรรม
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙ ที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร สเล็ต สกูล ออฟ ไฟน์อาร์ต ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน ปริญญาโทวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย ประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานศิลปะประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย ได้สร้างสรรค์งานศิลปะอันมีคุณค่าในงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง (รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทเอกรงค์) รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน การแสดงศิลปะของจิตรกรและประติมากรสมาคม รางวัลที่ ๑ การแสดงศิลปะที่วังสวนผักกาด และอื่น ๆ ผลงานจิตรกรรมที่ได้สร้างสรรค์นั้นมีเอกลักษณ์ของตนเอง แสดงออกอย่างเรียบง่าย สงบและงดงาม และได้พัฒนาในคุณค่าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ในวงการศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช รับราชการและเกษียณอายุในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างศิษย์ให้มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคม เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะในการสนับสนุนเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยไปร่วมประชุมศิลปะในระดับอาเซียน และการประชุมระดับนานาชาติของยูเนสโก เป็นประธานกรรมการตัดสินงานศิลปะการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้สร้างและจัดบ้านเป็นศูนย์ศิลปะ แสดงงานศิลปะของตนเองและศิลปินอื่น ๆ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาศิลปะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง วงศ์อุปราช จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
๒๕๑๒ ปริญญาโทวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี
๒๕๐๕ ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๐๖ ประกาศนียบัตรวิชาจิตรกรรม สเล็ด สกูล ออฟ ไฟน์ อาร์ต ยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
๒๕๔๐ ผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมระดับโลก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๘ ประธานกรรมการคัดเลือกและตัดสินศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยายเรื่องศิลปะสมัยใหม่ของไทย พิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์สอนวิชาศิลปะ และ ทฤษฎีศิลปะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อำนวยการหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ก่อตั้งหมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๔๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๒๕๒๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๒๑ รางวัลวัฒนธรรมออสเตรเลีย
๒๕๑๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
๒๕๐๕ รางวัลที่ ๑
๒๕๐๕ รางวัลที่ ๑ วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
ผลงาน
สถานที่และการติดต่อ

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th