หน้าหลัก >> ศิลปินแห่งชาติ >> นายอินสนธิ์ วงศ์สาม

ชื่อ : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
สาขา : ทัศนศิลป์
สาขาย่อย : ประติมากรรม
ปีที่ได้รับ : 2542
คำประกาศเกียรติคุณ
นายอินสนธิ์ วงศ์สาม เกิดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จังหวัดลำพูน จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) ปริญญาศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินอิสระที่มีประสบการณ์สูงมาก ได้สร้างสรรค์งานศิลปะทั้งประติมากรรม และภาพพิมพ์ ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง (เกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรมของจิตรกรและประติมากรสมาคม ก่อนที่จะเดินทางด้วยรถสกูตเตอร์หาความรู้เพิ่มเติม ทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะและประสบการณ์หลายประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส (ได้ศึกษาเพิ่มเติม ณ L’Ecole Nationale Superieure Des Arts De coratifs กรุงปารีส ประเทสฝรั่งเศส) เป็นเวลา ๔ ปี จากฝรั่งเศสแล้วเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาอีกร่วม ๘ ปี สู้ชีวิตเป็นศิลปินอิสระในฐานะประติมากรไทย นายอินสนธิ์ วงศ์สาม สร้างผลงานประติมากรรม ทั้งโลหะและไม้ มีขนาดต่าง ๆ กัน ติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารตามความคิดและความเหมาะสม ประติมากรรมโลหะแสดงออกซึ่งชีวิต และความงาม ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากรูปทรงเรขาคณิต ดูเรียบง่ายสะท้อนถึงความห่วงใยของมนุษย์ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ประติมากรรมไม้ให้พลังที่แปลกใหม่ ใช้ความงามของเนื้อไม้สักและรูปทรง สื่อความงาม แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันในถิ่นกำเนิดล้านนา ให้สุนทรียภาพที่นุ่มนวลงดงามเป็นอย่างดี ซึ่งนายอินสนธิ์ วงศ์สาม ได้สร้างสถานที่ทำงานขึ้นและจัดแสดงงานประติมากรรมที่ติดตั้งไว้ภายในห้องแสดงและนอกห้องแสดง เป็นเสมือนสวนประติมากรรมกลางแจ้ง เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม ณ จังหวัดลำพูนบ้านเกิด นายอินสนธิ์ วงศ์สาม เป็นศิลปินอาวุโส ทำงานอย่างมีอิสระ สร้างสรรค์งานประติมากรรมอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับกันในวงการศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และก็ยังพัฒนาสร้างสรรค์งานประติมากรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นายอินสนธิ์ วงศ์สาม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษาที่จบ สถานที่ศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์
มัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ประวัติการทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
เปิดสตูดิโอ ห้วยไฟ ตีนเขาถ้ำช้าง อำเภอป่าซ้าง จ.ลำพูน
รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน จิตรกรและประติมากรสมาคม
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง จิตรกรและประติมากรสมาคม
๒๕๐๐ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๐๔ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
๒๕๐๕ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง
๒๕๔๒ รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผลงาน
  • เตียงโยก
  • ชีวิตไทย
  • ไม่มีชื่อ
  • ไม่มีชื่อ
  • แกว่งเท้าหาเสี้ยน
  • Procession ๑
  • Procession ๒
  • Procession ๓
  • อย่าแสวงความเดือดร้อนมาสู่ตัว
สถานที่และการติดต่อ

เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๐๑๓ webmaster :กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม    
E-Mail
it_dcp@culture.mail.go.th

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th